Powiatowy Urząd Pracy

Sokólski rynek pracy na koniec maja 2016r.

Liczba osób bezrobotnych na koniec maja 2016r. wynosiła 4040 osób. W porównaniu do ubiegłego miesiąca była o 83 osoby niższa, zaś porównując do maja 2015r. liczba ta była niższa o 185 osób. Liczba osób nowo rejestrujących się w maju 2016r. wyniosła 342 i była o 17 osób wyższa w stosunku do liczby osób rejestrujących się w maju 2015r., natomiast liczba wyrejestrowanych osób bezrobotnych wyniosła 425 i była niższa o 33 osoby w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Liczba uprawnionych do zasiłku na koniec maja 2016r. wynosiła 258 osób tj. 6,4 % ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych. W analogicznym okresie roku ubiegłego liczba osób uprawnionych była wyższa o 21 osób. Od początku roku pośrednicy pracy zrealizowali 591 wizyt u pracodawców. Pozyskali 891 ofert pracy i 109 nowych pracodawców do współpracy.
Liczba zagranicznych ofert pracy EURES wynosiła 416 na 1629 stanowisk pracy.
Na jedną ofertę pracy w maju 2016r. przypadały ok. 23 osoby bezrobotne. W maju 2015r. na 1 ofertę przypadało ok. 18 osób bezrobotnych.
Od początku roku liczba podejmujących pracę wyniosła 988 osób i była o 198 wyższa od analogicznego okresu 2015r.
W bieżącym roku PUP rozpatrzył i zawarł umowy na wyposażenie 18 stanowisk pracy oraz podpisał umowy na dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej z 15 osobami bezrobotnymi.
W ramach programu „Praca dla młodych” skierowanego do osób bezrobotnych do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy od początku roku podpisał 90 umów z pracodawcami na zatrudnienie 108 osób bezrobotnych w ramach refundacji pracodawcy części kosztów na wynagrodzenia za zatrudnione osoby bezrobotne.
Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce od początku roku zarejestrował 846 oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. W analogicznym okresie roku ubiegłego były zarejestrowane 443 oświadczenia.
Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy realizuje projekt pn. ,,Klucz do zmian (II)” mający na celu aktywizację zawodową 79 osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż. Budżet projektu wynosi 903.372,00 zł
W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce realizuje projekt pn. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sokólskim (II)” mający na celu aktywizację 183 osób młodych w wieku 18-29 lat, budżet projektu wynosi 1.826.012,00 zł.
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce w partnerstwie z Powiatem Białostockim / Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego pn. ,,Rozwój – Praca- Odpowiedzialność”. Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 r.ż., ma na celu aktywizację 110 osób z powiatu sokólskiego. Realizacja projektu będzie trwać do 31.08.2017r. Budżet projektu wynosi 1.938.921,00 zł ogółem, z tego w części dotyczącej PUP w Sokółce 981.837,00 zł.
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt pn. „Powrót do aktywności” skierowany do osób długotrwale bezrobotnych. Projekt realizowany jest w ramach Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w 2016r. W ramach działań przewidzianych w projekcie aktywizacją objętych zostanie 108 osób.
Na początku czerwca Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego w wysokości 160.000zł. Wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przyjmowane od dnia 13 czerwca 2016r. i rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu, aż do wyczerpania limitu posiadanych środków rezerwy KFS.

A. Joszczyk
Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce

image_printDrukuj
Tagged , .