Obwieszczenie Starosty Sokólskiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2016r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016r. poz. 23) oraz art. 11d ust. 5 – ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015r. poz. 2031) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 16 czerwca 2016r. złożony przez Burmistrz Sokółki zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 103839B ul. Wojska Polskiego w Sokółce. Klasa techniczna – D, kategoria ruchu KR-1. obręb Sokółka – 498/2, 498/6, 1100, 3483, 3086/2, 1231/2, 1109, 1093/1, 4240, 3482/1, 1962/1, 1964, 1965
Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Strony postępowania w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8 pok. 58 II piętro w dniach: poniedziałek w godz. 8.00-16.00 a od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie po nr telefonu 85 711 08 29.

 

 

image_printDrukuj
Tagged .