Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego

urzad marszałkowskiDziałając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 535 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) zawiadamiam, że został opracowany projekt aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej”.

Zainteresowane osoby mogą uzyskać wgląd do ww. dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku – Departament Ochrony Środowiska, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, V p., pokój 505 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30) oraz na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl w zakładce Środowisko – Programy i plany oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod adresem http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl w zakładce Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Geologia i Środowisko/Środowisko/Konsultacje społeczne/Ochrona powietrza i hałas.

Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji można składać w terminie do dnia 31 sierpnia br.:

-w formie pisemnej na ww. adres,

-ustnie do protokołu,

-na adres email: kancelaria@wrotapodlasia.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Podlaskiego.

Jednocześnie informuję, iż w ramach konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie konsultacyjne w dniu 11.08.2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (ul. Wyszyńskiego 1, sala nr 115).

 

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Lech Magrel
Dyrektor
Departamentu Ochrony Środowiska

 

 

image_printDrukuj
Tagged .