Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

locha z prosiętami (www.minrol.gov.pl)Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że w dniu 29 lipca 2016r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018.

Zgodnie z rozporządzeniem, termin dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie na:

1. dostosowanie gospodarstwa do wymagań dotyczących bioasekuracji określonych w ww. programie;

2) złożenie do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w ww. programie

upłynie z dniem 10 sierpnia 2016 r.


Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że oświadczenia o niespełnieniu wymagań dotyczących bioasekuracji złożone przez posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie od dnia 11 lipca 2016 r. do dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018, będą uznane za złożone w terminie.

 

 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 1 sierpnia 2016 r. Poz. 1153
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 lipca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015−2018

Na podstawie art. 57e ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015−2018 (Dz. U. poz. 517 oraz z 2016 r. poz. 679) w załączniku do rozporządzenia w ust. 8 w akapicie:
1) siódmym pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) w terminie do dnia 10 sierpnia 2016 r.:
a) gospodarstwo, w którym przebywają świnie, powinno spełniać wymagania dotyczące bioasekuracji wymienione w ust. 6,
b) posiadacz świń może złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 57e ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy;
2) po przeprowadzeniu przez powiatowego lekarza weterynarii kontroli, w przypadku:
a) złożenia przez posiadacza świń oświadczenia, o którym mowa w art. 57e ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy, w terminie do dnia 10 sierpnia 2016 r., albo
b) niezłożenia przez posiadacza świń oświadczenia, o którym mowa w art. 57e ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy, i gdy gospodarstwo, w którym przebywają świnie, po dniu 10 sierpnia 2016 r. nie spełnia wymagań wymienionych w ust. 6
− powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie tych świń ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu;”;
2) ósmym pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) w terminie do dnia 10 sierpnia 2016 r.:
a) gospodarstwo, w którym przebywają świnie, powinno spełniać wymagania dotyczące bioasekuracji wymienione w ust. 6 w akapicie drugim,
b) posiadacz świń może złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 57e ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy;
2) po przeprowadzeniu przez powiatowego lekarza weterynarii kontroli, w przypadku:
a) złożenia przez posiadacza świń oświadczenia, o którym mowa w art. 57e ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy, w terminie do dnia 10 sierpnia 2016 r., albo 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906). Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1153
b) niezłożenia przez posiadacza świń oświadczenia, o którym mowa w art. 57e ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy, i gdy gospodarstwo, w którym przebywają świnie, nie spełnia wymagań wymienionych w ust. 6 w akapicie pierwszym, a także gdy gospodarstwo po dniu 10 sierpnia 2016 r. nie spełnia również wymagań dotyczących bioasekuracji wymienionych w ust. 6 w akapicie drugim − powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie tych świń ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu;”.
§ 2. Oświadczenia, o których mowa w art. 57e ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, złożone w okresie od dnia 11 lipca 2016 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, uważa się za złożone w terminie, zgodnie z rozporządzeniem zmienianym w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3. 1. Do postępowań w sprawie nakazu zabicia świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddania tych świń ubojowi oraz zakazu wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015−2018, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 57e ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy wymienionej w § 2, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Postępowania w sprawie nakazu zabicia świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddania tych świń ubojowi oraz zakazu wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015−2018, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 57e ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy wymienionej w § 2, umarza się.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztof Jurgiel

 

zdjęcie – www.minrol.gov.pl

image_printDrukuj
Tagged .