NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

17 sierpnia odbyła się nadzwyczajna XXIII Sesja Rady Powiatu Sokólskiego. Była mowa o: drogach, Krajowym Funduszu Szkoleniowym (KFS), piśmie Dyrektora PUP, modernizacji szpitala w Sokółce.

Na sesji obecna była delegacje z gmin Suchowola i Dąbrowa Białostocka, którzy przybyli na sesję, by poruszyć kwestie inwestycji drogowych w ich gminach. W związku z tym w pierwszej kolejności Rada zajęła się sprawą dróg w gminach Suchowola i Dąbrowa Białostocka. Starosta Sokólski Piotr Rećko przedstawił dane na temat inwestycji drogowych w tych gminach, wyjaśnił również zasady pozyskiwania środków na tego typu przedsięwzięcia. Podjął także problem nieprzyznania przez Urząd Marszałkowski powiatowi pomocy na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1340B Domuraty – Małowista – Zwierzyniec Wielki.

Następnie Starosta Sokólski przedstawił informację dotyczącą zasadności, prawidłowości i efektywności wydatkowania środków publicznych z programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczonych na szkolenie pracowników Starostwa Powiatowego w 2016 roku. Przybliżył zebranym, czym jest KFS. Wyjaśnił, że stanowi on wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. W celu uzyskania środków z tego funduszu pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie ustawiczne powinien złożyć wniosek do właściwego powiatowego urzędu pracy. Pan Starosta poinformował zebranych o tym, że Dyrektor PUP zachęcał do skorzystania z tych środków i zapewnił, że koszty wyżywienia, zakwaterowania i dojazdu związane ze szkoleniem również zostaną z tej puli pokryte. Podkreślił, że otrzymał z PUP porozumienie, które było niezgodne z wzorem umów dostępnym na stronie tegoż urzędu oraz porozumieniem, które dostał w celu zapoznania się. Stwierdził, że podpisał je, gdyż zgodnie z zapewnieniem Dyrektora PUP, koszty wyżywienia, zakwaterowania i transportu mogą być pokryte ze środków KFS. Okazało się, że w porozumieniu dodany został zapis, że wyżywienie, zakwaterowanie i dojazd związane ze szkoleniami nie podlegają dofinansowaniu z KFS. Pan Starosta przedstawił oświadczenie firmy szkolącej o tym, że koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu wyniosły 24 tys. zł. Był to wkład własny Starostwa w przeprowadzane szkolenia, nie wydatkowano na ten cel środków z KFS. Dodatkowo pan Starosta zapewnił, że dobór tematyczny szkoleń był zgodny z potrzebami i zadaniami wykonywanymi przez pracowników Starostwa Powiatowego w Sokółce. Szkolenia te, jak mówił Starosta Sokólski, prowadziła wykwalifikowana kadra z Uniwersytetu w Białymstoku i Regionalnej Izby Obrachunkowej, a uczestnicy wysoko ocenili ich pracę. Pan Starosta przywołał dane liczbowe. Stwierdził, że koszt szkolenia jednej osoby wyniósł 554 zł, było 173 przeszkolonych pracowników, przeprowadzono 13 szkoleń (np. z prawa zamówień publicznych, z prawa pracy, z prawa budowlanego, KPA, z oprogramowania EWMAPA, z zasad techniki prawodawczej), wkład własny Starostwa Powiatowego w Sokółce w przeprowadzenie szkoleń wyniósł 24 000 zł, dofinansowanie szkoleń pracowników Starostwa w ramach KFS wyniosło 96 000zł.

Starosta Sokólski odniósł się również do pozostałych zarzutów zawartych w piśmie z 27.07.2016 r. Dyrektora PUP w Sokółce. Powiedział, że nigdy nie prosił o niewystępowanie do niego w jakiejkolwiek sprawie na piśmie. Stwierdził też, że zwykłym pomówieniem jest zdanie, iż „środki wydawane są na lewo i prawo”. Wobec zarzutu, że dwóch pracowników zostało zatrudnionych na stanowisku Dyrektora PUP, odpowiedział, iż pani Małgorzata Ejsmont przebywająca w Starostwie na bezpłatnym urlopie, jest p.o. Dyrektora w PUP i że „nie ma sytuacji, kiedy jest dwóch Dyrektorów urzędujących”. W sprawie wynajmu pomieszczeń dla przychodni lekarskiej stwierdził, że stworzenie nowej przychodni było jego obietnicą publiczną, którą złożył wobec mieszkańców Zielonego Osiedla, a przychodnia funkcjonuje, aby pomóc starszym osobom. Natomiast zarzut dotyczący aktywizacji osób bezrobotnych w Starostwie skomentował: „Roboty publiczne są dedykowane samorządom. (…) Dlaczego nie miałem dawać ludziom pracy?”

Następnie Starosta Sokólski przedstawił informację Zarządu Powiatu Sokólskiego o postępie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej i pozyskaniem środków finansowych na modernizację bloku operacyjnego w SP ZOZ Sokółka.

Radni wysłuchali także wyjaśnienia ws. zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej.

„Wypadliśmy wzorcowo” – stwierdził Starosta Sokólski o wynikach kontroli z RIO.

Prezentacja KRAJOWY-FUNDUSZ-SZKOLENIOWY

Wydział Rozwoju i Promocji
Tekst: J. Fiłonowicz
Zdjęcia: W. Żołądkowska, I. Ruducha

image_printDrukuj
Tagged , , , .