Przypominamy o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Uprzejmie przypominamy o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

  1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

  2. mające siedzibę i działające na terenie powiatu sokólskiego;

  3. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

  4. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,

  5. nie posiadają wymagalnych zobowiązań i zaległości wobec Funduszu,

  6. w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku nie byli stroną umowy z Funduszem, rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie.

Wysokość dofinansowania wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

30 LISTOPADA 2016 R.

 

image_printDrukuj
Tagged .