Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Dnia 29 września 2016r. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego, podczas którego podjęto uchwały w sprawie:
– zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2016,
– upoważnienia Jerzego Kułakowskiego Dyrektora SP ZOZ w Sokółce, do odbierania odszkodowań,
– wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej, położonej na działce nr 343/68 o powierzchni 0,4229 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór,
– upoważnienia Małgorzaty Ejsmont – Dyrektora PUP w Sokółce do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sokólskim dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I osoby młode  na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
– upoważnienia Małgorzaty Ejsmont – Dyrektora PUP w Sokółce do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn. Klucz do zmian (II) dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia praz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
– upoważnienia Małgorzaty Ejsmont – Dyrektora PUP w Sokółce do wykonywania czynności  związanych z realizacją projektu partnerskiego pn. „Rozwój – Praca – Odpowiedzialność” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
W trakcie spotkania zatwierdzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na potrzeby realizacji projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego.
Następnie zaopiniowano wnioski o nagrody Starosty Sokólskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Zatwierdzono aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Sokółce oraz zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.
Rozpatrzono wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Sokółce o przyznanie zajęć rehabilitacyjnych w wymiarze 1 godz. tygodniowo dla ucznia kl. II.
Wskazano osoby do podpisania i złożenia wniosków do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WP. Następnie zatwierdzono rozliczenia z wykorzystania środków finansowych przyznawanych w ramach dotacji dla Klubu Żeglarskiego „Żagiel” Sokółka na zakończenie realizacji zadania publicznego pn. „Żegluj bezpiecznie i z głową. Podnoszenie umiejętności żeglarstwa w trudnych warunkach” oraz „Akademii Sportów Umysłowych Sokółka” na zakończenie realizacji zadania publicznego pn. „Gra w szachy alternatywą spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież zamieszkującą Powiat Sokólski.

Paulina Kondrat
Wydział Rozwoju i Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , .