„Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” – konsultacje społeczne w Dąbrowie Białostockiej

30 września na zaproszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Romualda Gromackiego w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej odbyły się konsultacje społeczne projektu „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, którym przewodniczyli Witold Słowik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Bernadeta Krynicka – Poseł na Sejm RP. Powiat Sokólski reprezentował Wicestarosta Jerzy Białomyzy. W spotkaniu wzięli udział również lokalni samorządowcy oraz zainteresowani.

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami, przygotowało projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Wiodąca w niej jest zasada zrównoważonego rozwoju całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym oraz założenie, że z efektów Strategii skorzystają wszyscy obywatele.

W jakim celu została stworzona Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju?

Polska potrzebuje nowych impulsów rozwojowych, które wprowadzą naszą gospodarkę na wyższy poziom rozwoju, co będzie mieć bezpośrednie przełożenie na wzrost jakości życia Polaków i ich zamożność. Strategia przedstawia nowy model rozwoju – rozwój odpowiedzialny, czyli taki, który zapewnia korzyści z rozwoju dla wszystkich grup społecznych, uwzględniając zarówno potrzeby obecnego jak i przyszłych pokoleń. Istotne jest dla nas odpowiednie kształtowanie relacji pomiędzy konkurencyjnością gospodarki, dbałością o środowisko oraz jakością życia. Odpowiedzialny rozwój to wzrost gospodarczy wykorzystujący takie walory jak przedsiębiorczość, pracowitość, zasoby i umiejętności Polaków.

Każda osoba podczas konsultacji mogła wyrazić opinię, jak również zgłosić swoje uwagi, spostrzeżenia, sugestie, co pozwoli na wybór optymalnych rozwiązań, realizujących zakładane cele oraz maksymalnie uwzględniających realne potrzeby społeczeństwa.

„Panie Ministrze! Bardzo prosimy o starania na rzecz przejścia granicznego w Chworościanach i o realizowanie przebudowy trasy S8. Społeczność Gminy Dąbrowskiej jak i całego Powiatu Sokólskiego liczy na Pana wsparcie.” – powiedział Wicestarosta Jerzy Białomyzy.

Paulina Kondrat
Wydział Rozwoju i Promocji
www.sokolka-powiat.pl

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , , .