Projekt unijny: Siostra PCK

Firma Optima HRS zaprasza do udziału w projekcie „Siostra PCK”.

Kto może wziąć udział w projekcie: Kobiety pozostające bez zatrudnienia, po 30 roku życia, zamieszkałe w Białymstoku, pow. białostockim i sokólskim.

Najlepsze uczestniczki otrzymają zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

W ramach projektu uczestniczki otrzymają następujące formy wsparcia:

1. Indywidualne doradztwo zawodowe, w takcie którego uczestniczki poznają swoje predyspozycje zawodowe i wraz z doradcą opracują Indywidualne Plany Działania;

2. Kurs Siostry PCK – kompleksowo przygotowujący do pracy w charakterze siostry PCK, pozwalający nabyć kwalifikacje z zakresu opieki nad osobą starszą, chorą, niepełnosprawną. Każda uczestniczka po ukończeniu kursu otrzyma certyfikat. Całkowity czas trwania kursu: 130 godzin.

Program kursu:

1. Podstawy prawne i etyczne, działalność PCK, Organizacja pracy opiekuna,

2. BHP w prowadzeniu gospodarstwa domowego, prace porządkowe

3. System opieki socjalnej i społecznej oraz instytucje i grupy zawodowe świadczące opiekę medyczną, zdrowotną i socjalną w Polsce

4. Podstawy geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego

5. Komunikowanie się z podopiecznym i jego rodziną

6. Obserwacja podopiecznego i dokonywanie pomiarów parametrów życiowych

7. Planowanie i dokumentowanie pracy z podopiecznym

8. Pielęgnowanie w schorzeniach wieku starczego

9. Pielęgnowanie osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych

10. Podstawy rehabilitacji osób starszych

11. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i pogorszeniu zdrowia

12. Zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne

13. Wprowadzenie do dietetyki, żywienie osób w podeszłym wieku i w różnych schorzeniach

 

Wszystkie uczestniczki odbywające kurs Siostry PCK otrzymają stypendium w kwocie 650 zł netto, od którego zostaną odprowadzone składki ZUS. Ponadto, osoby mieszkające poza Białymstokiem otrzymają zwrot/dopłatę do kosztów dojazdu na kurs w kwocie 100 zł.

3. Staż w środowiskach PCK – wszystkie uczestniczki odbędą 3-miesięczne staże w środowiskach PCK, które pozwolą nabyć praktyczne umiejętności związane z pielęgnacją osoby starszej, chorej, niepełnosprawnej.

Przed przystąpieniem do staży uczestniczki przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu oraz zostaną objęte ubezpieczeniem NNW. Wszystkie uczestniczki odbywające staż otrzymają stypendium w kwocie 997 zł netto za każdy miesiąc stażu (łącznie 2 991 zł netto), od którego zostaną odprowadzone składki ZUS. Ponadto, osoby mieszkające poza Białymstokiem otrzymają zwrot/dopłatę do kosztów dojazdu na staż w kwocie 100 zł/miesiąc.

4. Warsztaty z aktywizacji zawodowej wszystkie uczestniczki przejdą zajęcia z aktywizacji zawodowej, których celem jest nabycie wiedzy jak efektywnie poszukiwać pracy, sporządzić dok. aplikacyjne, zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Czas trwania warsztatów: 8 godzin.

Program warsztatów:

1. Aktywne poszukiwanie pracy w zawodzie

2. Metody poszukiwania pracy

3. Dokumenty rekrutacyjne:

a. Życiorys zawodowy

b. List motywacyjny

4. Współpraca z agencjami zatrudnienia

5. Rozmowa kwalifikacyjna

5. Pośrednictwo pracy – wszystkie uczestniczki odbędą indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, mające na celu pozyskanie informacji o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz aktualnych ofertach zatrudnienia.

 

Informacje o zapisach:

http://www.optimahrs.pl/projekty-unijne/siostra-pck

 

źródło: wrotapodlasia.pl (materiały organizatora,http://www.optimahrs.pl/projekty-unijne/siostra-pck)

 

logo-do-projektu

image_printDrukuj