Podpisanie porozumienia z Gminą Dąbrowa Białostocka

W Starostwie Powiatowym w Sokółce 27 grudnia 2016 r. zostało zawarte porozumienie  w sprawie przyjmowania w kasie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej opłat związanych z działalnością Ośrodka Zamiejscowego w Dąbrowie Białostockiej Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Sokółce. Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Sokólskiego w osobach: Starosty Sokólskiego Piotra Rećko oraz Członka Zarządu Alicję Rysiejko, a Gminą Dąbrowa Białostocka reprezentowaną przez Romualda Gromackiego -Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zobowiązuje się do przyjmowania w kasie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej opłat związanych z działalnością Ośrodka Zamiejscowego w Dąbrowie Białostockiej, Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Sokółce, określonych ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.), dotyczących prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pobrane opłaty będą przekazywane do dnia 5 następnego miesiąca po miesiącu, w którym dokonano wpłaty na konto Starostwa Powiatowego w Sokółce: Bank Spółdzielczy w Sokółce Nr rachunku 32 8093 0000 0013 9016 2000 0010.

Porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

Wydział Rozwoju i Promocji
Referat Promocji
Izabela Ruducha

Wydrukuj
Tagged , , , , , , , , .