PCPR w Sokółce podsumowuje rok 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce realizuje zadania własne powiatu oraz zadania zlecone przez administrację rządową.

Jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej wspiera rodziny i realizuje zadania dotyczące pieczy zastępczej. W 2016 r. w tejże pieczy przebywało 71 dzieci, w tym 47 – w rodzinach spokrewnionych, 20 – w rodzinach niezawodowych i 4 – w rodzinnym domu dziecka, wliczając osoby pełnoletnie pozostające w rodzinach do zakończenia nauki (18 osób), 1 dziecko zostało adoptowane. Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wyniosły łącznie, z jednorazowymi świadczeniami ok. 665 000 zł, w tym również na utrzymanie dzieci w rodzinnym domu dziecka, gdzie wydatkowano kwotę 45 673,83 zł (koszty eksploatacyjne i wynagrodzenie). Oprócz tego poniesiono wydatki w wys. 166 409 zł na pokrycie kosztów utrzymania 15 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Osoby opuszczające pieczę zastępczą otrzymują wsparcie materialne, określone przepisami ustawy, a ponadto mogą liczyć na pracę socjalną i poradnictwo w ramach kompetencji PCPR. W 2016 r. z ww. formy pomocy skorzystało 12 pełnoletnich osób opuszczających pieczę i 18 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
W związku z Programem „Rodzina 500+” rodzinom zastępczym (bez względu na dochód) oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka od 1 kwietnia 2016 r. wypłacano dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej, które nie ukończyło 18. roku życia. Łącznie przyznano dodatek dla 59 dzieci na kwotę 231 967,30 zł. Środki finansowe pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa.

PCPR także wykonuje działania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 2016 roku środki na ten cel pozyskał z rezerwy celowej budżetu państwa. Zrealizowano Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W programie udział wzięło 11 uczestników i wydatkowano kwotę 9 123,01 zł.
Ponadto PCPR realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, na które w roku 2016 przeznaczono środki PFRON w wysokości 1 599 144 zł . Ze środków tych finansowano m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej – przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Sokółce (35 uczestników) oraz przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Dąbrowie Białostockiej (40 podopiecznych). Całkowity koszt działalności warsztatów w 2016 roku wyniósł 1.333.001,00 zł. PFRON dofinansował funkcjonowanie kwotą 1.199.700,00 zł (90% kosztów ich działalności), zaś 133.301,00 zł (10% kosztów działalności) przekazał Powiat Sokólski wraz z Gminami: Dąbrowa Białostocka, Suchowola, Sidra, Kuźnica i Nowy Dwór. W 2016 r. przy udziale środków Funduszu sfinansowano także 10 imprez integracyjnych o charakterze kulturalno- sportowo- rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 20.000,00 zł. Wnioskodawcami dofinansowania były: Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski na rzecz Koła Terenowego w Sokółce, GOAKiR w Szudziałowie, ZSI w Sokółce, SOSW w Sokółce oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Dąbrowie Biał. W minionym roku dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych otrzymało 31 wnioskodawców na kwotę 30.000,00 zł, z kolei 19 osób niepełnosprawnych na kwotę 61.949,00 zł otrzymało dofinansowanie na potrzeby likwidacji barier architektonicznych, technicznych w komunikowaniu się. Pomoc finansowa na kwotę 287.495,00 zł trafiła również do 261 osób potrzebujących sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

PCPR realizowało 2 programy celowe:
1.Zarząd Powiatu Sokólskiego zawarł z PFRON umowę w sprawie realizacji przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnić między regionami III” – „Likwidacja barier transportowych w Gm. Sokółka poprzez zakup dla ZSI w Sokółce mikrobusu 9-os., przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” na maksymalną kwotę dofinansowania 75.000,00 zł. W aneksie do ww. umowy podpisano dokument pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola nr 5 w Sokółce – winda przyścienna” na maksymalną kwotę dofinansowania 40.289,10 zł. Ponadto Zarząd Powiatu Sokólskiego zawarł z PFRON umowę w sprawie zaliczkowego dofinansowania projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – „Likwidacja barier w Starostwie Powiatowym w Sokółce” na maksymalną kwotę dofinansowania 52.827,59 zł.
2.Powiat Sokólski reprezentowany przez jego Zarząd w związku z zawartym porozumieniem przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, na którego realizację otrzymał kwotę 106.882,00 zł, z której sfinansowano 27 wniosków, w tym na pomoc: w uzyskaniu prawo jazdy kat. B, w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, w zakupie protezy kończyny z nowoczesnymi rozwiązaniami tech., w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (64.364,00 zł). Dofinansowania doczekało się również 20 wniosków o pomoc w uzyskaniu wykształcenia wyższego (42.518,00 zł).
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

image_printDrukuj
Tagged , .