Nabór na stanowisko Podinspektora w Referacie Promocji

Starosta Sokólski

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

 kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
PODINSPEKTORA

W REFERACIE PROMOCJI
W WYDZIALE ROZWOJU I PROMOCJI

w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka

 

  1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: posiadanie obywatelstwa polskiego albo bycie obywatelem UE lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP; pełna zdolność do czynności prawnych; korzystanie z pełni praw publicznych; brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia; wykształcenie wyższe II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
  2. WYMAGANIA DODATKOWE Preferowani będą kandydaci, którzy posiadają: wykształcenie wyższe II stopnia, kierunkowe: dziennikarstwo, politologia, filologia polska; co najmniej roczne doświadczenie przy redagowaniu tekstów promocyjnych i informacyjnych; wykazują podstawową znajomość obsługi programów graficznych tj. Adobe Photoshop, CorelDRAW; wykazują się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa – ustaw: z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902), z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 83), z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764); wykazują się bardzo dobrą znajomością przepisów regulujących ustrój Powiatu Sokólskiego oraz organizację Starostwa Powiatowego w Sokółce: Statutu Powiatu Sokólskiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Ofertę należy złożyć osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Sokółce bądź w Punkcie Obsługi Klienta nr 1 (parter) lub przesłać/doręczyć pod adres Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16–100 Sokółka.

 

Termin składania dokumentów upływa 30 stycznia 2017 r. (poniedziałek), o godz. 15.00.

Informacje szczegółowe: http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/nabornawolnestanowiska/

 

image_printDrukuj
Tagged , , , , .