Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

7 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego.  W trakcie posiedzenia rozpatrzono następujące wnioski:

– Dyrektora PZD w Sokółce o ujęcie do planu budżetowego na 2017 rok zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275B Ostrówek – Pierożki na dł. 223m”;

– Dyrektora PZD w Sokółce o ujęcie  do planu budżetowego na  2017 r.  zwiększenia środków na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych  o nr 1309B Białousy – Podłubianka – Rozedranka Stara, 1300B  Rozedranka Stara – Jałówka – Rozedranka Nowa i 1298B Rozedranka Nowa, Podłubianka – do drogi krajowej nr 19 na terenie  gmin Janów i Sokółka”;

-postulat Jerzego Omielana – członka Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie  złożenia przez Zarząd wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi Domuraty – Małowista w gminie Suchowola w ramach PROW;

– Dyrektora SP ZOZ w Sokółce o udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w związku z realizacją projektu Nadbudowa/Rozbudowa/ Przebudowa części budynków SP ZOZ w Sokółce;

– Urzędu Gminy w Kuźnicy o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP w Kuźnicy;

– organizatorów Powiatowej Ligi Siatkówki 2017 o Puchar Starosty Sokólskiego o ufundowanie pucharów i nagród rzeczowych drużynom uczestniczących w rozgrywkach;

– ZS CKP w Janowie o ufundowanie pucharów uczestnikom Turnieju Piłkarskiego Rolnik CUP 2017;

– ZS w Dąbrowie Białostockiej o dofinansowanie zakupu dresów sportowych drużynie chłopców;

– ZS w Sokółce o dofinansowanie zakupów dresów sportowych w drużynie dziewcząt i chłopców;

– Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku o rozważenie możliwości dofinansowania koncertu charytatywnego;

– Białoruskiego Towarzystwa  Społeczno – Kulturalnego w Polsce Zarząd Główny w Białymstoku o rozważenie możliwości dofinansowania białoruskiego festynu ludowego w Sokółce;

-PPP w Sokółce o ufundowanie nagród uczestnikom konkursu recytatorskiego pod hasłem „Wierszyki ćwiczą Języki”, Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej o ufundowanie nagród uczestnikom IX Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

W trakcie trwania posiedzenia zarządu podjęto uchwały w sprawie:

– zatwierdzenia harmonogramu kontroli rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w powiecie sokólskim w roku 2017;

– powołania komisji do oceniania pod względem merytorycznym wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu w roku 2017;

– Określenie liczby i wysokości stypendiów z „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski”. W II semestrze roku szkolnego 2016/2017;

– zmiany budżetu na rok 2017r;

– zatwierdzania listy kandydatów na praktykantów / stażystów w roku szkolnym 2016/2017 w ramach realizacji projektu pn. „uczniowie i nauczyciele Powiatu SSokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”, w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności  podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki poza ZIT BOF, RPOWP;

– zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania świadczeń oraz zatrudnienia osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w Powiecie Sokólskim wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

-dokonania wyboru projektów do dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Program wyrównania różnic miedzy regionami III”.

 

Piotr Białomyzy
Wydział Rozwoju i Promocji

Wydrukuj
Tagged , , , .