Zaproszenie do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program przeznaczony jest zarówno dla osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, osób stosujących przemoc w rodzinie, wobec których prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty, jak i osób, które w wyniku innych okoliczności dobrowolnie zgłoszą się do uczestnictwa w nim.

Głównym założeniem programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

  • uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
  • uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
  • rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
  • wyuczenie społecznie pożądanych zachowań,
  • wyuczenie kontrolowania złości poprzez identyfikację czynników wyzwalających,
  • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji,
  • naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
  • zwiększenie poczucia odpowiedzialności, przyzwoitości oraz uwzględnienia potrzeb i praw innych osób,
  • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Zajęcia rozpoczną się w IV kwartale roku 2017, w momencie utworzenia grupy. Obecnie trwa nabór i rekrutacja uczestników. Program przewiduje spotkanie indywidualne i spotkania  grupowe. Zajęcia odbywać się będą w weekendy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Do udziału w programie należy zgłosić się osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonując pod nr 85 711 08 23.

Wydrukuj
Tagged .