Komunikat w sprawie środków PFRON w roku 2017

Załącznik do Uchwały Nr XXX/204/2017
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 20 marca 2017 r.

Zadania do realizacji przez Powiat Sokólski, na które przeznacza się środki
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017

L.p. Zadanie lub rodzaj zadania Środki

finansowe

PFRON

(w zł)

I. Zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym: 120 000
1. Przyznawanie środków na podjęcie przez osoby niepełnosprawne działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – art. 12a ustawy* 60 000
2. Dokonywanie zwrotu kosztów na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej poniesionych przez pracodawcę, który zatrudni osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo poszukującą pracy niepozostająca w zatrudnieniu – art. 26e ustawy* 60 000
3. Refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, finansowania kosztów staży, przygotowania zawodowego, kosztów badań lekarskich, kosztów przejazdu – art. 11 ustawy* 0
II. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym: 1 652 964
1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35a ust 1 pkt 7 lit. a ustawy* 30 000
2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – art. 35a ust 1 pkt 7 lit. b ustawy* 20 000
3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy* 333 264
4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – art. 35a ust 1 pkt 7 lit. d ustawy* 70 000
5. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy* 1 199 700
Środki finansowe ogółem 1 772 964

* ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz.2046)

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż środki finansowe przeznaczone na zadanie – dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – będą wykorzystane na pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej (ok. 14 wniosków).

Wydrukuj
Tagged .