Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Pierwszą sprawą rozpatrywaną podczas posiedzeniu Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 30 marca 2017 r. było zatwierdzenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia na modernizację instalacji odgromowej na budynku ZS w Sokółce przy ul. Mickiewicza 11. Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia przedstawił Janusz Gudalewski – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych.
Oferty oceniano według trzech kryteriów: cena ofertowa 60%, termin realizacji 20%, okres gwarancji 20%. Spośród pięciu ofert za najbardziej korzystną uznano propozycję ACC Elektonic Arkadiusz Jabłoński z Turośni Kościelnej, która uzyskała 88,20 pkt. Zarząd zatwierdził propozycję wyboru ACC Elektonic Arkadiusz Jabłoński z Turośni Kościelnej jako najkorzystniejszą na wykonanie modernizacji instalacji odgromowej na budynku ZS w Sokółce.
Janusz Gudalewski przedstawił również wniosek Dyrektora PCPR w Sokółce Wojciecha Obiały, o udostępnienie sali konferencyjnej oraz sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia cyklu szkoleń dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Następnie Anna Aniśkiewicz Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania komisji do spraw udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z Funduszu Zdrowotnego w 2017 r.. Projekt został przyjęty jednogłośnie.
Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych przedstawiła na posiedzeniu Zarządu również wniosek Dyrektora ZSR w Sokółce Anny Cilulko, z Przedsiębiorstwem „BOLMAR“ Naprawa Ciągników i Maszyn Rolniczych z siedzibą w Sokółce, dotyczący zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu magazynu przy ul. Torowej w Sokółce na kolejne 3 lata. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy.
Pozytywnie rozpatrzone przez Członków Zarządu Powiatu Sokólskiego zostały również dwa wnioski przedstawione przez Annę Aniśkiewicz. Pierwszy z nich – wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce, dotyczył udostępnienia sali konferencyjnej oraz ufundowania nagród uczestnikom Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, która odbędzie się 12 maja 2017. Drugi wniosek – Komendy Powiatowej Policji w Sokółce o udostępnienie sali konferencyjnej oraz pomoc w organizacji  debaty społecznej – „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ“.

Kolejne dwa wnioski przestawiła Agata Kiczuk Kierownik Referatu Kultury i Referatu Sportu i Kultury Fizycznej. Pierwszy wniosek – Dyrektora ZS w Dąbrowie Białostockiej Jarosława Budnika dotyczył ufundowania  nagród dla uczestników Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców o puchar Starosty Sokólskiego, które odbędą się w dniach 11 i 25 kwietnia 2017 r. Zarząd postanowił przyznać kwotę dofinansowania na ufundowanie medali, pucharów i nagród rzeczowych dla uczestników Mistrzostw. Z drugim wnioskiem o dofinansowanie zwróciła się  Dyrektor ZS w Sokółce Iwony Grzybowskiej. W tym wypadku Zarząd postanowił przyznać kwotę dofinansowania  na ufundowanie medali, pucharów i nagród rzeczowych uczestnikom Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej chłopców o puchar Starosty Sokólskiego, które odbędą się 5 kwietnia 2017 r. w hali sportowej ZS w Sokółce.
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Adam Juchnik, przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora PUP w Sokółce Małgorzaty Ejsmont,  do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystywaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Zarząd jednogłośnie zaakceptował ww. projekt.

Patrycja A. Zalewska
Referat Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , , , , , .