Kampania „Wybieram pomoc”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje o kampanii medialnej realizowanej na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt.„Wybieram pomoc”. Kampania adresowana jest do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc.

Kampania ma na celu:

  • podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy,
  • zmniejszenie akceptacji dla zjawiska przemocy i promowanie postawy przeciwstawiania się jej stosowaniu,
  • wskazanie, że przemoc nie jest metodą rozwiązywania problemów.

Dzięki kampanii możliwe będzie dotarcie do ogółu społeczeństwa, które nie powinno być „głuche” na przemoc. Zgłoszenia te nie mogą być traktowane jako „donos”,  lecz jako głos „w słusznej sprawie”.

Osoby doświadczające przemocy powinny z większą otwartością, wiarą i ufnością zgłaszać swoje problemy, w celu uzyskania pomocy i profesjonalnego wsparcia.

Przekaz kampanii powinien również dotrzeć do osób stosujących przemoc i zmusić ich do refleksji nad swoim postępowaniem, bowiem rodzina jest najważniejsza, a przemoc wobec osób bliskich nie jest metodą rozwiązywania problemów rodzinnych.

Więcej informacji o kampanii: www.wybierampomoc.pl

Wydrukuj
Tagged .