Bocznica kolejowa – konsultacje społeczne.

Mamy za sobą kolejne konsultacje społeczne w sprawie przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokółka w zakresie:
zmiana przebiegu bocznicy kolejowej obsługującej złoża kruszywa w południowo – wschodniej części gminy, w obrębach Orłowicze, Szyszki, Bohoniki, Drahle, Bobrowniki.
W konsultacjach uczestniczyli eksperci: Andrzej Nowakowski Wojewódzki Podlaski Konserwatora Zabytków, Zofia Cybulko Kierownik Wydziału Rejestru i Dokumentacji Zabytków, Jerzy Maciejczuk Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, którzy w sposób rzetelny i bezstronny starali się przybliżyć zagadnienia poddane konsultacjom.Ponadto w spotkaniu wzięli udział: Tomasz Miśkiewicz Mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Szymon Grzegoszczyk ze Związku Muzułmańskiego, Paweł Szrajber Prezes Stowarzyszenia Kolejowe Podlasie, Wiesława Burnos Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Architektury, która wraz z Krzysztofem Bakunowiczem Kierownikiem Referatu Leśnictwa, Referatu Rolnictwa i Referatu Ochrony Środowiska reprezentowali podczas konsultacji Starostwo Powiatowe w Sokółce, Anna Maria Werner główny inżynier w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce, Daniel Supronik Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce, Radni Rady Miejskiej w Sokółce, Sołtysi zainteresowanych wsi oraz ich mieszkańcy. Konsultacje były przeprowadzone z wniosku Prezesa Zakładu Produkcji Kruszyw Kazimierza Rupińskiego oraz firmy BUDOKRUSZ reprezentowanej na spotkaniu przez Marka Lacha.
Obecnie bocznica kolejowa wyznaczona jest niemal przez środek wsi Szyszki, co jest nie do zaakceptowania przez mieszkańców. Podczas konsultacji uczestnikom został przedstawiony nowy przebieg bocznicy.
Udział animatorów, pozwolił każdemu uczestnikowi wnieść swoje uwagi i propozycje. Celem dyskusji było wypracowania wspólnego stanowiska, które pogodzi interesy społeczności lokalnej i przedsiębiorców.
Goście spotkania przedstawili swoje uwagi dotyczące zarówno przebiegu jak i celowości powstania inwestycji. Dyskusja toczyła się głównie wokół obaw dotyczących degradacji środowiska naturalnego, krajobrazu, a tym samym zubożenia walorów turystycznych regionu, a także negatywnego wpływu na unikalne zabytki, głównie kultury tatarskiej, uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Wspomniano również o kilkunastu stanowiskach archeologicznych, które trzeba wziąć pod uwagę planując dalszy rozwój kopalni oraz planowaną trasę kolejową. Poruszono problem zagrożenia zdrowia, bezpieczeństwa oraz innych uciążliwości dla mieszkańców, płynących z rozwijającej się działalności zakładów wydobywających kruszywo na terenach wzgórz sokólskich. Przedstawiono również argumenty za, chociażby takie jak zmniejszenie na drogach ilości samochodów ciężarowych transportujących kruszywo dzięki powstaniu linii kolejowej.

Mieszkańcy miejscowości sąsiadujących z kopalniami oczekują przesunięcia trasy bocznicy jak najdalej od swoich wsi i zabytków. Ludność oraz Tomasz Miśkiewicz Mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, oczekują jasnego przedstawienia wizji rozwoju zakładów wydobywających kruszywo aby móc zaplanować swoje inwestycje oraz swoją przyszłość na terenach sąsiadujących z kopalniami.

Na zakończenie konsultacji uczestnicy na przygotowanych mapach przedstawili swoje propozycje. Pierwsza grupa na jednej mapie przedstawiała negację jakiejkolwiek trasy, druga mapa zawierała proponowaną trasę, grupa środowiska tatarskiego podobnie – na jednej mapie wyraziła zaniechanie budowy bocznicy, na kolejnej zaproponowała przesunięcie linii kolejowej maksymalnie w stronę wsi Drahle.

Każdy zainteresowany tematem może wyrazić swój pogląd, opinię oraz złożyć wniosek za pomocą narzędzia GIS Podlasia umieszczonego na stronie http://geoportal.wrotapodlasia.pl/ w terminie luty – kwiecień 2017 r., jak również poprzez internetowe forum planowania przestrzennego. Planowane są również konsultacje z udziałem władz wojewódzkich.

Kolejny temat poruszony na konsultacjach dotyczył wytwórni mas bitumicznych, która ma powstać na terenie należącym do Zakładu Produkcji Kruszyw Kazimierza Rupińskiego. Reprezentujący wytwórnię UNIBEP Adam Dzięcioł  jak i Kazimierz Rupiński przedstawili korzyści płynące z tej współpracy, takie jak np.: odciążenie ulic Sokółki poprzez brak konieczności przewożenia kruszywa do Białegostoku, zmniejszenie kosztów transportu kruszywa do miejsca jego przetwarzania na masę bitumiczną, polepszenie jakości masy w momencie rozkładania jej w miejscu docelowym poprzez skrócenie czasu dostarczenia. Dyrektor szeroko przedstawił specyfikę wytwórni rozwiewając wątpliwości i obawy zebranych. Anna Maria Werner główny inżynier w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce również omówiła dokładnie zalety bliskości wytwórni, nikłą szkodliwość masy bitumicznej, która w 90% składa się z naturalnego kruszywa, oraz zalety nowoczesnych wytwórni.

Patrycja A. Zalewska

Referat Promocji