Nowe projekty unijne realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce

Dnia 27 kwietnia 2017r. zostały podpisane Umowy o dofinansowanie 2 nowych projektów unijnych w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w powiecie sokólskim pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sokólskim (III)”  i „Klucz do zmian (III)”.

Projekty zostały przygotowane i opracowane przez Dział Programów i Projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce, uwzględniając specyfikę lokalnego rynku pracy oraz potrzeby osób bezrobotnych i pracodawców z powiatu sokólskiego.

W ramach projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sokólskim (III)” wsparciem w postaci poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, staży, bonów szkoleniowych, prac interwencyjnych i bezzwrotnych dotacji zostanie objętych 170 osób do 30 r.ż. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, o całkowitej wartości 1 889 052,00 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków unijnych to 1 592 093,00 zł, potrwa do końca 2017r.

W ramach projektu pn.: „Klucz do zmian (III)” wsparciem w postaci poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, staży, prac interwencyjnych, refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy i bezzwrotnych dotacji zostanie objętych 120 osób powyżej 30 r.ż. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, o całkowitej wartości 1 369 740,00 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków unijnych  to 1 164 279,00 zł, potrwa do końca 2017r.

Umowy o dofinansowanie zostały podpisane pomiędzy Powiatem Sokólskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku reprezentowanym przez Dyrektora WUP w Białymstoku Janinę Mironowicz. Zadania w ramach projektów realizowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce.

Podczas spotkania Marszałek Województwa Podlaskiego – Pan Jerzy Leszczyński wręczył specjalne podziękowania Pani Małgorzacie Ejsmont – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w realizacji projektów rynku pracy w ramach programów RPOWP i POWER na lata 2014-2020.

J.Budrowska

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , .