Posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego

Zarząd Powiatu Sokólskiego obradował w dniu 15 maja 2017 roku

 

Podjęto decyzję o złożeniu wniosków:

 

-pn. „Poprawa infrastruktury społecznej służącej wsparciu osób niepełnosprawnych – modernizacja Sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce” w ramach ogłoszonego konkursu przez LGD Szlak Tatarski

-do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu „W rodzinie siła”

 

Zarząd przyjął informację publicznej sesji otwarcia ofert w przetargu na:

 

-dostawę windy i podjął decyzję w sprawie zwiększenia środków na realizację tego zadania

-opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – projektu „Cudowny Świat”

 

Przygotowano projekty uchwał Rady Powiatu które będą tematem na obradach najbliższej sesji Rady Powiatu:

 

 • Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2017 – 2028,
 • Zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017,
 • Zmiany uchwały w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez powiatowe jednostki budżetowe, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sokólskiego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2016,
 • Udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Sokólskiego
 • Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej za rok 2016
 • Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Sokółce za rok 2016
 • Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Krynkach za rok 2016
 • Zmiany składu Rady Społecznej SP ZOZ w Sokółce
 • Powierzenia Gminie Janów zadania zarządzenia publiczną drogą powiatową 1307B.
 • Powierzenia Gminie Janów zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1326B
 • Powierzenia Gminie Szudziałowo zadania zarządzania publiczną drogą powiatową

 

 

Zarząd zapoznał się z informacją o stanie bezrobocia w powiecie sokólskim oraz programem SYNERGIA II

 

Zapoznano się również z opinią Komisji ds. udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z Funduszu Zdrowotnego w 2017 i podjęto decyzję o przyznaniu pomocy

 

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

 

– upoważnienia Janusza Gudalewskiego – Kierownika Referatu Zamówień Publicznych do składania oświadczeń woli w sprawach,

 

-upoważnienia Ewy Agaty Borys – p.o. Kierownika Referatu Administracyjnego w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Sokółce do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu,

 

-programu kontroli w SP ZOZ w Sokółce,

 

-wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej na terenie gminy Sokółka – „Rozbudowa dróg gminnych ul. W. Reymonta, S. Skarżyńskiego oraz W. Broniewskiego wraz z sięgaczem w Sokółce”

-wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej na terenie gminy Sokółka – „Rozbudowa dróg gminnych: ul Żwirki i Wigury, Dywizjonu 303 z sięgaczem oraz il. W. Reymonta w Sokółce

 

-wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej na terenie gminy Sokółka – „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchlesie”

 

-zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sokółce i sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

 

-wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie gminy Kuźnica do kategorii dróg gminnych

 

-wyrażenia zgody na przekazanie między jednostkami organizacyjnymi Zespołem Szkół Zawodowych w Sokółce a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Sokółce prawa trwałego zarządu do 391/2244 części nieruchomości oznaczonej nr. Geod. 3102/7 położonej w Sokółce przy ul. Oś. Zielone w Sokółce

 

-powołania Powiatowej Komisji ds. strat w infrastrukturze powiatowej

 

-Zarząd zawarł umowę z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr. 1309B Białousy – Podłubianka – Rozedranka Stara, 1300B Rozedranka Stara – Jałówka – Rozedranka Nowa i 1298B Rozedranka Nowa – Podkamionka – do drogi krajowej nr 19 na terenie gmin Janów i Sokółka”

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył  wniosek Zarządu Klubu Sportowego „Sokół 1946 Sokółka” o zwolnienie z opłat za korzystanie z siłowni przy ul. Mickiewicza 11 w Sokółce

 

Zarząd rozpatrzył wnioski:

 

-Regionalnego Centrum Kultury Tatarów Polskich w Kruszynianach „Asman” o ufundowanie nagród uczestnikom XI edycji tatarskiego święta Sabantuj PN. 620 lat razem w Rzeczpospolitej – VI Ogólnopolski Festiwal Kuchni Tatarskiej w Kruszynianach

 

-UKS Boxing Sokółka o dofinansowani działalności statutowej Klubu,

 

-Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Białymstoku Koło Terenowe w Sokółce ufundowanie pucharów uczestnikom Zawodów Strzeleckich

 

-Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni o ufundowanie nagród wystawcom koni na Czempionacie Koni Sokólskich w Szepietowie

 

-Fundacja GAMA z Dąbrowy o dofinansowanie projektu „Mosty wielofunkcyjności. Zrozumieć przeszłość – tworzyć przyszłość”

 

-Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce o dofinansowanie Powiatowego przeglądu Zespołów Artystycznych Seniorów

 

-Parafii Prawosławnej p.w. św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej o 29. Sprawy różne i wolne wnioski

Marek Tomaszycki

image_printDrukuj
Tagged , .