Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Dnia 31.08.2017 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego. Zarząd Powiatu przyjął poprawki do projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2017 – 2028, zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017, uchwalenie  statutu Powiatu Sokólskiego. Zarząd przygotował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokółce.

Na posiedzeniu Zarządu podjęto uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej na terenie gminy Sokółka. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany upoważnienia do wykonania czynności związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn: „Klucz do zmian (III)” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2015 – 2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy. Została również podjęta uchwała w sprawie zmiany upoważnienia do wykonywania czynności związanych z realizacja projektu  pozakonkursowego pn: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sokólskim (III)” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2017.

Na posiedzeniu rozpatrzono wnioski: Komendanta Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej w Sokółce o ufundowanie nagród rzeczowych Społecznym Strażakom Straży Rybackiej, komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce o dofinansowanie organizacji IX Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbędą się 17 września 2017 r. oraz Sokólskiego Centrum Organizacji Pozarządowych o wstawianie przez powiat punktu medycznego dotyczącego profilaktyki zdrowotnej podczas Święta Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 23 września 2017 r.

image_printDrukuj
Tagged , , , .