Kompetentni i wykwalifikowani

Powiat Sokólski informuje, że w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. przystępuje do realizacji projektu „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Całkowita wartość projektu wynosi 1 006 375,00 zł.

Projektem objęte zostaną szkoły i placówki systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, prowadzące kształcenie zawodowe,  tj. Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, Zespół Szkół gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, Zespól Szkół w Suchowoli oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce.

Głównym celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów ww. szkół poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej.

Założenia projektu przewidują następujące formy wsparcia:

  • przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego,
  • przeprowadzenie warsztatów tematycznych w zakresie narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT),
  • przeprowadzenie kursów specjalistycznych, w zakresie: obsługi koparko – ładowarki, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, kurs kosmetyczny, kurs fryzjerski, kurs pilarza, specjalistyczny kurs gotowania, kurs spawacza, kurs prawa jazdy kat. B, kurs kombajnisty, kurs małej rachunkowości, kurs obsługi programów księgowych, kurs dekoratorski, kurs obsługi kas fiskalnych,
  • sporządzenie Indywidulanego Planu Edukacyjno – Zawodowego dla każdego uczestnika projektu,
  • przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych,
  • pomoc stypendialną – przyznanie stypendiów naukowych za wyniki w nauce,
  • wyposażanie pracowni i warsztatów szkolnych.

Do pobrania:

Wydrukuj