Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

3 października odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego w trakcie którego przygotowano projekty uchwał: Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w ramach projektu pn. ,,Kompetentni i wykwalifikowani” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priotytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje. Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiego gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiego gospodarki. Podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski” w roku szkolnym 2017/2018. Zawarto również umowę z SP ZOZ w Sokółce o przekazanie środków na częściową refundacje kosztów zakupu respiratora na potrzeby oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na użytek Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.