Organizacja sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych

Do dnia 30 LISTOPADA 2017 r. przyjmujemy wnioski na dofinansowanie zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • mające siedzibę i działające na terenie powiatu sokólskiego,
  • obejmą wnioskiem o dofinansowanie osoby niepełnosprawne zamieszkujące powiat sokólski,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
  • nie posiadają wymagalnych zobowiązań i zaległości wobec Funduszu,
  • w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku nie byli stroną umowy z Funduszem, rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje na temat zasad uzyskania dofinansowania wraz z wnioskiem o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dostępne są na stronie internetowej: www.sokolka-powiat.pl/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-sokolce/ oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, pokój nr 11 (tel. 85 711 08 23), w godzinach 7.30 – 15.30, e-mail: pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl

wzór wniosku

zasady dofinansowania sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych

 

 

 

 

image_printDrukuj
Tagged .