Zebranie uczestników scalenia

W dniu 14 września 2017 r. o godz. 10 00 w siedzibie Sołtysa wsi Ostrówek odbyło się zebranie uczestników scalenia zwołane zawiadomieniem Starosty Sokólskiego znak GKN-II.661.1.2017 roku.

Celem zebrania była realizacja przepisów wynikających z art. 11 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, który stanowi, że uczestnicy scalenia, w drodze uchwały określają zasady szacunku gruntów. Art. 13 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów stanowi, że uchwała w sprawie określenia zasad szacunku gruntów jest podejmowana na zebraniu zwołanym przez Starostę . Zebraniu przewodniczy przedstawiciel tego organu. Uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów, w obecności co najmniej połowy liczby Uczestników scalenia. W razie niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, za ważną uważa się uchwałę podjętą większością trzech czwartych głosów Uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.

Z ogólnej liczby 108 uczestników scalenia w zebraniu uczestniczyło się 31 osób, w tym 2 osoby bez prawa głosu w związku z brakiem pełnomocnictwa. Za przyjęciem uchwały głosowało 28 uczestników scalenia, jeden uczestnik był przeciwko.

Głosowanie uczestników scalenia na zebraniu zwołanym w drugim terminie uważa się za ważne. Zebraniu przewodniczył przedstawiciel Starosty Sokólskiego, przy udziale przedstawicieli Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku, geodety – projektanta scalenia oraz inspektora nadzoru geodezyjnego.

Starosta Sokólski uznaje za podjętą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Uchwałę z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad szacunku porównawczego gruntów poddawanych scaleniu, położonych na terenie obiektu scaleniowego „Ostrówek” jednostka ewidencyjna Suchowola, powiat sokólski, województwo podlaskie.

image_printDrukuj