POWIATOWY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI SOKÓŁKA 2017 „1918 Metrów Wolności”

POWIATOWY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI SOKÓŁKA 2017 „1918 Metrów Wolności” pod honorowym patronatem Starosty Sokólskiego, Sokółka, 10 listopada 2017 r.

REGULAMIN
I. Organizatorzy: Starosta Sokólski / Stowarzyszenie „Towarzystwo Ziemia Sokólska”
II. Cel imprezy:
– Upamiętnienie 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości;
– Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu;
– Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności;
– Promocja postaw patriotycznych poprzez wspólne świętowanie Dnia Niepodległości;
III. Termin i miejsce biegu:
1. Bieg odbędzie się 10 listopada 2017 r. (piątek) w Sokółce w godz. od 10.00 do 13.00;
2. Start i meta biegu umiejscowiona będzie przy Starostwie Powiatowym w Sokółce;
3. Bieg odbywać się będzie przy zamkniętym ruchu drogowym.
4. Długość i przebieg trasy:
• 1200 m dla uczniów szkół podstawowych (gimnazjów);
(ul. Sikorskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Ściegiennego, ul. Piłsudskiego)
• 1918 m (symboliczna) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
(ul. Sikorskiego, ul. 3 Maja, ul. Ogrodowa, ul. Dąbrowskiego, ul. Ściegiennego, ul. Piłsudskiego)
• 2 x 1918 m (3836 m) dla uczestników biegu Open;
(ul. Sikorskiego, ul. 3 Maja, ul. Ogrodowa, ul. Dąbrowskiego, ul. Ściegiennego, ul. Piłsudskiego) – 2 okrążenia;
IV . Uczestnictwo i zgłoszenia:
1. W biegu mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (gimnazjów) od rocznika 2008, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe.
2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.elektronicznezapisy.pl. Jest to również równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Osoby niepełnoletnie (uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia Oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu.
4. Zawodnicy pełnoletni zobowiązani są do złożenia w biurze zawodów Oświadczenia o biegu na własną odpowiedzialność.
5. Zgłoszenia internetowe zostaną zawieszone 1 listopada 2017 r. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe do dnia 3 listopada 2017 r. telefonicznie pod numerem: 85 711 08 55 w godz. 7.30 – 15.30.
6. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą być zweryfikowani w biurze zawodów.
7. Każdy uczestnik biegu otrzyma pakiet startowy, po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem.
V. Klasyfikacje:
1. Każdemu uczestnikowi biegu będzie mierzony czas z możliwością określenia miejsca w danej kategorii (elektroniczny pomiar).
2. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów liczonych
od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety.
3. Wyniki zostaną przedstawione w komunikacie końcowym i zamieszczone na stronie www.sokolka-powiat.pl w zakładce „Powiatowy Bieg Niepodległości”.
4. Podczas biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
1) Klasyfikacja uczniów szkół podstawowych/gimnazjów – Dziewczęta (roczniki 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003,2002);
2) Klasyfikacja uczniów szkół podstawowych/gimnazjów – Chłopcy (roczniki 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002);
3) Klasyfikacja uczniów szkół ponadgimnazjalnych – Dziewczęta (roczniki 2001, 2000, 1999 – 1998, 1997 i starsze);
4) Klasyfikacja uczniów szkół ponadgimnazjalnych – Chłopcy (roczniki 2001, 2000, 1999 – 1998, 1997 i starsi);
5) Klasyfikacja Kobiet Open (roczniki 1998 i młodsi, 1997 – 1988; 1987 – 1978; 1977-1968; 1967 – 1958, 1957 i starsi);
6) Klasyfikacja Mężczyzn Open (roczniki 1998 i młodsi, 1997 – 1988; 1987 – 1978; 1977-1968; 1967 – 1958, 1957 i starsi);
7) Klasyfikacja przedstawicieli klubów sportowych;
5. Ww. klasyfikacje mogą zostać zmienione. Każda zmiana będzie ogłoszona przed rozpoczęciem biegu.
VI. Nagrody:
1. Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal.
2. Zawodnicy, którzy zajmą I – III miejsce w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary Starosty Sokólskiego i nagrody rzeczowe.
3. Nagrodzony zostanie najstarsza zawodniczka, najstarszy zawodnik oraz najmłodsza
i najmłodszy zawodnik spośród wszystkich startujących.

VII. Postanowienia końcowe:
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane
do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części
lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy.
W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora.
3. Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Wiążąca
i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
5. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Dane kontaktowe Organizatora:

Stowarzyszenie „Towarzystwo Ziemia Sokólska”
Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
tel. 85 711 08 55
mail: starostwo@sokolka-powiat.pl
www.sokolka-powiat.pl

PROGRAM MINUTOWY:
9.30 – UROCZYSTE OTWARCIE;
9.50 – Rozgrzewka przed biegiem Szkół Podstawowych;
9.55 – odśpiewanie HYMNU;
10.00 – START Szkół Podstawowych;
10.30 – Rozgrzewka przed biegiem Szkół Ponadgimnazjalnych;
10.35 – odśpiewanie HYMNU;
10.40 – START Szkół Ponadgimnazjalnych – „1918 Metrów WOLNOŚCI”;
11.30 – Rozgrzewka przed biegiem GŁÓWNYM.
11.35 – odśpiewanie HYMNU;
11.40 – START Biegu 2 x „1918 Metrów WOLNOŚCI”
12.40 – odznaczenia zwycięzców;

Informacje dodatkowe:
1. Przed każdym biegiem rozgrzewka prowadzona przez nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół powiatu sokólskiego;
2. Przed każdym biegiem odśpiewany będzie Hymn Polski;

Patronat medialny: Info-Sokółka, sokolka.tv, isokolka.eu.

Wydrukuj
Tagged , .