Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło listę rankingową Powiatowych Urzędów Pracy pod względem osiągnięcia najlepszych rezultatów w ramach realizowanych zadań. W 2017r. zostały ocenione 333 powiatowe urzędy pracy z całej Polski pod względem osiągnięcia bardzo dobrych wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Zostało wyróżnionych 189 Urzędów, z czego Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce uzyskał 62 -gie miejsce w Polsce, a 2 -gie w województwie podlaskim.

W celu osiągnięcia najlepszych wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce stosował m.in. następujące działania: organizował staże, prace interwencyjne, roboty publiczne dla osób bezrobotnych, przyznawał jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundował koszty doposażenia/wyposażenia stanowisk pracy, organizował szkolenia, refundował dla pracodawców koszty zatrudnienia osób bezrobotnych poniżej 30 r.ż.

W celu zwiększenia liczby osób bezrobotnych uczestniczących w formach aktywizacji zawodowej PUP w Sokółce pozyskiwał dodatkowe środki finansowe: z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z rezerwy MRPiPS na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji.

W efekcie powyższych działań Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce w porównaniu do roku poprzedniego uzyskał wzrost wskaźnika efektywności zatrudnieniowej z 73,61% do 79,90% oraz spadek poziomu efektywności kosztowej z 12 284,49zł do 9 228,48 zł i tym samym został doceniony jako Urząd przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wydrukuj
Tagged , , , .