Plebiscyt Sokoły 2017

Plebiscyt Sokoły 2017

Pewnie każdy z nas może wskazać lokalnie nieprzeciętną osobę, która emanuje pozytywną energią, chęcią do tworzenia i działania, którą wyróżnia aktywność na polu dobroczynności, przedsiębiorczości, promowania aktywnego stylu życia, inspirowania młodzieży czy aktywizowania seniorów…
Z myślą o uhonorowaniu takich osób chcemy zaproponować nasz własny, lokalny Plebiscyt pod nazwą „Sokoły”, którego pomysł kiełkował już dawno, ale dopiero teraz doczekał się realizacji. Nawiązanie w nazwie do sokoła wydało się nam być naturalne – o tym majestatycznym ptaku wiemy, że ma silną budowę ciała, a ‚lot zwinny i energiczny, choć uspokaja się przy dłuższych dystansach’ – tak też metaforycznie postrzegamy naszych kandydatów w Plebiscycie – kiedy trzeba, są energiczni i zmobilizowani do działania, a gdy sytuacja tego wymaga – ciepli, otwarci i serdeczni.
  Patronat Honorowy nad Plebiscytem objął Starosta Sokólski Piotr Rećko.
    Włączmy się, głosujmy – uhonorujmy ponadprzeciętne, wyjątkowe osobowości Sokólszczyzny!
    PS. W naszym Plebiscycie liczą się tylko Państwa głosy, a nie SMS-y, z których dochód zasili konto mediowego potentata.

Czytelnicy INFO Sokółki wybiorą laureatów w 6 kategoriach:

1. SPORT, 2. DOBROCZYNNOŚĆ, 3. FIRMA / DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, 4. NAUCZYCIEL (szkoły ponadpodstawowe), 5. SENIOR, 6. KULTURA.
Prosimy o propozycje i zgłaszanie nominowanych od 1 lutego 2018 r. do 15 lutego 2018 r. Można to zrobić za pomocą kuponu zamieszczonego w INFO Sokółce, który po uzupełnieniu należy wrzucić do urny w holu Starostwa Powiatowego w Sokółce. Można nominować listem tradycyjnym (INFO Sokółka, Wydawca: Stowarzyszenie „Towarzystwo Ziemia Sokólska”, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16 -100 Sokółka), można za pomocą poczty elektronicznej (redakcja@infosokolka.pl), na facebooku (www.facebook.com/infosokolka/).

Głosować będzie można od 16 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r., wyłącznie w formie sondy internetowej na stronie internetowej Powiatu Sokólskiego: www.sokolka-powiat.pl/sokoly2017/   (jeden głos – z jednego adresu IP) oraz za pomocą oryginalnego kuponu do głosowania zamieszczonego w INFO Sokółce, nr 95-97, który po uzupełnieniu należy wrzucić do urny w holu Starostwa Powiatowego w Sokółce lub wysłać listem tradycyjnym na adres: INFO Sokółka,  Stowarzyszenie „Towarzystwo Ziemia Sokólska”, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka.

Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody książkowe, które zostaną wręczone podczas Gali „Sokoły 2017”.

 

Regulamin „Plebiscytu Sokoły 2017”
pod patronatem Starosty Sokólskiego

§ 1.
Regulamin określa zasady  przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Plebiscyt Sokoły 2017”, zwanego dalej „Plebiscytem”.
§ 2.
1. Organizatorem Plebiscytu (zwanym dalej: „Organizatorem”) jest Stowarzyszenie „Towarzystwo Ziemia Sokólska”  z siedzibą w Sokółce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000093955.
2. Patronat  honorowy nad Plebiscytem sprawuje Starosta Sokólski (zwany dalej „Patronem”).
§ 3.
Plebiscyt ma na celu honorowanie ponadprzeciętnych, wyjątkowych osobowości Sokólszczyzny.
§ 4.
Plebiscyt prowadzi się w 6 kategoriach:
1) SPORT,
2) DOBROCZYNNOŚĆ,
3) FIRMA/ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA,
4) NAUCZYCIEL,
5) SENIOR,
6) KULTURA.
§ 5.
1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
2. Kandydatami do uhonorowania w poszczególnych kategoriach (zwanych dalej: „kandydatami”) mogą być osoby zgłoszone przez Czytelników tygodnika lokalnego INFO Sokółka oraz Użytkowników serwisu  www.sokolka-powiat.pl i profilu Powiatu Sokólskiego na portalu Facebook.
3. Kandydatami mogą być osoby zgłoszone w poszczególnych kategoriach, które poprzez wykonywaną pracę, działalność zawodową, społeczną lub inną wnoszą istotny  wkład w daną dziedzinę, które poprzez osiągnięcia osobiste lub zespołowe przyczyniły się do popularyzacji danej dziedziny, przyczyniając się w ten sposób do promocji Powiatu Sokólskiego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych kandydatur w głosowaniu, o którym mowa w § 7 pkt. 2 biorą udział wyłącznie kandydatury zatwierdzone przez Organizatora, spełniające warunki o których mowa w ust. 3 które otrzymały największą liczbę zgłoszeń.
§ 6.
Organizator zastrzega, że Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość głosów oddanych przez Czytelników i Użytkowników o których mowa w § 5 ust. 2.
§ 7.
Plebiscyt przebiega  w dwóch etapach:
1) I etap: nominacje – zgłoszenia: w terminie od 1 lutego 2018 r. do 15 lutego 2018 r., w formie:
a) telefonicznej,
b) listownej,
c) za pomocą poczty elektronicznej: redakcja@infosokolka.pl,
d) na profilu Powiatu Sokólskiego na portalu Facebook,
e) za pomocą kuponów zamieszczonych w INFO Sokółka nr 92-94;
2) II etap: głosowanie: w terminie od 16 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r., wyłącznie w formie:
a) sondy internetowej na stronie internetowej Powiatu Sokólskiego: www.sokolka-powiat.pl/sokoly2017/   (jeden głos – z jednego adresu IP),
b) oryginalnego kuponu do głosowania zamieszczonego w INFO Sokółce, nr 95-97, który po uzupełnieniu należy wrzucić do urny w holu Starostwa Powiatowego w Sokółce lub wysłać listem tradycyjnym na adres: INFO Sokółka,  Stowarzyszenie „Towarzystwo Ziemia Sokólska”, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka.
§ 8.
Organizator powołuje komisję plebiscytową w skład której wchodzą:
1) dwaj przedstawiciele Organizatora – Aneta Tumiel, Łukasz Mucuś.
2) przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Sokółce – Piotr Zajkowski,
§9.
Laureatów Plebiscytu wyłoni komisja plebiscytowa, sumując głosy oddane przez czytelników i Użytkowników o których mowa  § 5 ust. 2.
§10.
Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 28.03.2018 r. Wyniki zostaną umieszczone- opublikowane  na stronie internetowej www.sokolka-powiat.pl, profilu Powiatu Sokólskiego na portalu Facebook i na łamach INFO Sokółka.
§11.
1. Laureatami  Plebiscytu zostaną kandydaci, którzy w swojej kategorii zdobyli miejsca I-III, według największej liczby głosów oddanych w tej kategorii.
2. Laureaci otrzymają:
1) pamiątkową statuetkę (I miejsce),
2) upominki (I – III miejsce), które zostaną wręczone podczas Gali Sokoły 2017.
§12.
Starosta Sokólski może wyróżnić jednego ze zgłoszonych Kandydatów specjalną indywidualną Nagrodą Specjalną Starosty Sokólskiego.
§13.
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Towarzystwo Ziemia Sokólska” – wydawca INFO Sokółka; z siedzibą w Sokółce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000093955.
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie.
Patronat medialny: INFO Sokółka
Patronat honorowy: Starosta Sokólski Piotr Rećko.

W ramach Festiwalu prowadzona była promocja projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2 współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje
i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu”.

image_printDrukuj