Podpisanie umowy o przyznanie Bonu Na Szkolenie

Dzisiaj została podpisana umowa o przyznanie Bonu Na Szkolenie, w ramach realizacji projektu na który Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w wysokości 50 156 092,80 zł  pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Umowę zawarto pomiędzy Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko a Panią Katarzyną, której przyznano dofinansowanie kursu językowego w kwocie wynoszącej 7920,00 zł.

Marek Tomaszycki

Wydrukuj
Tagged , , , .