Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki

Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2 współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-20, Osi Priorytet. III  Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu

We środę zostały zawarte pierwsze umowy trójstronne między Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Członka Zarządu Krzysztofa Szczebiota,  Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku reprezentowaną przez Rektora dr. Aleksandra Prokopiuka a uczestnikami projektu.
W ramach zawartych umów mieszkańcy naszego powiatu, uczestniczący w projekcie „Bony Na Szkolenia” będą podnosić swoje kompetencje, uczestnicząc w studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
Przypominamy, że w ramach wsparcia finansowego pn. „Bony Na Szkolenia” oprócz studiów podyplomowych można także skorzystać z rozmaitych kursów kwalifikacyjnych i szkoleń (Baza Usług Rozwojowych) z wkładem własnym na poziomie tylko 12%.

Powiat Sokólski pozyskał środki finansowe w wysokości 50 156 092,80 zł na realizację projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu. Całkowita wartość projektu wynosi 55 728 992,33 zł. W jego ramach realizowane będą równocześnie dwa programy: Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Rozwój kompetencji językowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki. Projekt realizowany jest przez Powiat Sokólski (lider) w partnerstwie z: Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. Jego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób dorosłych zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego, białostockiego i m. Białystok.
Wsparcie finansowe w postaci „bonu na szkolenie” skierowane jest do osób pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podjęciem kształcenia na: kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz języków obcych. Ze względu na duże zainteresowanie projektem nabór wniosków prowadzony jest etapowo (informacje o naborze za pośrednictwem strony internetowej) do wyczerpania środków przeznaczonych na finansowanie wsparcia lub pozyskania odpowiedniej liczby kandydatów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.
    Informacje na: www.bonynaszkolenia.pl

image_printDrukuj