Lista rezerwowa

Szanowni Państwo

Informujemy, iż osoby, które w ramach prowadzonego w dniu 20.02.2018 r. naboru do projektu zintegrowanego pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” („Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1” i „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2”), nie miały możliwości wysłania formularza rekrutacyjnego, ponieważ przekroczony został limit miejsc przeznaczonych dla osób z wykształceniem wyższym niż średnie oraz poniżej 50 roku życia zostaną wpisane na listę rezerwową. Osoby te będą miały możliwość wzięcia udziału w projekcie w przypadku zwolnienia się miejsc przeznaczonych dla osób z wykształceniem wyższym niż średnie oraz do 50 roku życia. Konsultanci będą się kontaktować z takimi osobami w kolejności rejestracji dokumentów aplikacyjnych.

Projekt współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki oraz Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.