Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018

 1. Czym jest FIO?

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty wpisujące się w cel jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

 1. Kto może otrzymać dotację?

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są:

 • organizacje pozarządowe in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, parafie, domy zakonne;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe działające non profit.

Co ważne, podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (opp) uprawniającego do pozyskiwania 1%.

 1. Kto nie może ubiegać się o dotację?

Podmiotami nieuprawnionymi do udziału w konkursie są:

 • Podmioty publiczne – np. jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, urzędy, agencje publiczne;
 • Podmioty gospodarcze – z wyłączeniem organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek non profit.
 • Osoby prywatne;
 • Partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, a także fundacje utworzone przez partie polityczne.

Podmioty te nie mogą być Oferentem oraz nie mogą uzyskać dotacji, mogą jednakże być partnerami w ramach projektu – jednak nie mogą korzystać z dotacji!

 1. Na co można otrzymać dotację?

Dotację można otrzymać na projekt społeczny. Zakres możliwych do zrealizowania działań obejmuje wszystkie obszary działalności pożytku publicznego. W ramach Programu wydzielone zostały cztery priorytety:

 1. Priorytet Małe inicjatywy Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw.
 2. Priorytet Aktywne społeczeństwo Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.
 • Priorytet Aktywni obywatele Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
 1. Priorytet Silne organizacje pozarządowe Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

 

 1. Jaka jest wysokość dotacji?

W ramach Priorytetów 2-4: od 20 tys. zł do 400 tys. zł (w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 200 tys. zł.);

W ramach Priorytetu 1: od 20 tys. zł do 1.000.000 zł (w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 500 tys. zł.).

 1. W jakim terminie można realizować zadania?

W konkursie FIO w 2018 r. przewiduje się możliwość dofinansowania projektów realizowanych w terminie od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy).

 1. Czy trzeba wnieść wkład własny?

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane. Należy jednak pamiętać, iż ocenie merytorycznej podlega zasadność planowanych kosztów w stosunku do celów, rezultatów i zakresu działań, które obejmuje oferta. W związku z powyższym, wniesienie wkładu własnego, w zależności od specyfiki zadania, może mieć wpływ na ocenę merytoryczną obejmującą zasadność planowanych kosztów w stosunku do celów, rezultatów i zakresu działań.

 1. Na co można przeznaczyć środki z dotacji?

Koszty aby były kwalifikowalne, muszą być racjonalne, uzasadnione i niezbędne do realizacji zadania. Wyjątkiem jest kategoria I.B Koszty związane z rozwojem instytucjonalnym własnej organizacji – do wysokości 20% dotacji – nie muszą one być niezbędne do realizacji zadania. Maksymalny koszt jednostkowy środka trwałego: 10.000,00 zł brutto.

 1. Jakie oferty/organizacje będą promowane?

W ramach FIO 2018 premiowane poprzez kryteria strategiczne (dodatkowe punkty), będą:

 • organizacje o niskim rocznym przychodzie (poniżej 100 tys. zł);
 • organizacje mającą siedziby w małych i średnich miejscowościach (poniżej 25 tys. oraz 50 tys. mieszkańców);
 • organizacje, które nie otrzymały dotychczas dotacji w ramach P FIO 2014-2020;
 • projekty dotyczące obchodów 100-lecia niepodległości Polski;
 • projekty, których główny cel dotyczy bezpośrednio rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce (tj. w obszarach: partycypacja publiczna, kontrola obywatelska, rozwój wolontariatu, rozwój think-tanków obywatelskich, edukacja obywatelska, w tym edukacja historyczna i realizowana w formach uniwersytetów ludowych, rozwój instytucjonalny organizacji, w tym tworzenie porozumień, organizacji parasolowych, federacji itp.).
 1. Kiedy złożyć Ofertę?

Ofertę należy złożyć wyłącznie w Generatorze pod adresem: www.fio.niw.gov.pl, terminie od 1 marca do 29 marca 2018 roku.

 1. Skąd czerpać informacje nt. FIO 2018?

Wszystkie informacje będą tez publikowane na stronach:

www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl oraz www.fio.niw.gov.pl

Pytania można kierować na adres: FIO@niw.gov.pl, do członków Biura FIO, NIW-CRSO; a także w trakcie naboru poprzez Infolinię (numer zostanie podany w ogłoszeniu o konkursie).

 1. Z jakimi dokumentami warto się zapoznać?
 • Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018;
 • Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020;
 • Podręcznik dla Oferentów FIO edycja 2018;
 • Wytyczne dla Ekspertów FIO edycja 2018.

Dostępne one będą w trakcie naboru Ofert na stronie: www.fio.niw.gov.pl

zaproszenie na spotk.inf.FIO

Regulamin FIO 2018

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , , .