Dla Ciebie. Dla regionu. Dla Polski. – WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ.

UPRAWNIENIA,  POWINNOŚCI I OBOWIĄZKI

  1. Jakie korzyści mogę osiągnąć pełniąc służbę w WOT?

Wstępując w szeregi żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej można liczyć na:

  • spełnienie potrzeby obrony Ojczyzny,
  • rozwój osobowy,
  • podnoszenie kwalifikacji,
  • zdobycie wykształcenia w ramach programów stypendialnych,
  • zyskanie dodatkowego uposażenia.

W wymiarze materialnym, żołnierze WOT otrzymają uposażenie, dodatki do uposażenia oraz możliwość dofinansowania kursów i nauki.
W wymiarze praktycznym, członkowie WOT nabędą doświadczenie i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w cywilnym życiu zawodowym.

Można tu wymienić współdziałanie, pracę w zespole, adaptacja do trudnych warunków działania i odpowiednie kształtowanie cech psychofizycznych.
Również umiejętności manualne z pewnością będą przydatne w określonych zawodach.

Jednakże największą korzyścią ze służby w WOT zarówno dla żołnierzy, jak i kraju będzie wkład w bezpieczeństwo państwa i wzmocnienie wartości patriotycznych poprzez praktyczny wymiar poświęcenia się dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Nieodzowną rolę odgrywać będzie także pozyskiwanie i umacnianie przyjaźni między żołnierzami WOT w czasie zespołowego działania na rzecz bezpieczeństwa państwa i pomocy ludności cywilnej w zwalczaniu skutków klęsk i katastrof.

Wartości, takie jak odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych oraz w wymiarze czysto ludzkim, szacunek dla drugiej osoby, a także patriotyzm przejawiający się w rzetelnym wykonywaniu obowiązków będą leżały u podstaw funkcjonowania WOT.

  1. Jakie przywileje przysługują żołnierzom OT, zarówno żołnierzom zawodowym i żołnierzom Terytorialnej Służby Wojskowej?

Żołnierze zawodowi odbywający służbę w WOT, będą podlegać przepisom ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w zakresie ich przywilejów i świadczeń, w takiej samym mierze jak reszta kadry zawodowej odbywająca służbę w innych formacjach Sił Zbrojnych RP.

Natomiast żołnierze TSW będą korzystać z rozwiązań prawnych, m.in. ochrony przed zwolnieniem z pracy pracownika powołanego do TSW, prawa do uposażenia, zwrotu kosztów podróży do i z miejsca odbywania ćwiczeń wojskowych.

Nowością w stosunku do wcześniej funkcjonujących regulacji prawnych jest przyznawany żołnierzom TSW comiesięczny dodatek do uposażenia zasadniczego za pełnienie TSW, tzw. „dodatek za gotowość”.

  1. Czy wiadomo, jaką pensję będą otrzymywali żołnierze służący w WOT? Czy to będą pieniądze z budżetu MON?

Trwają końcowe wyliczenia tej kwoty. Obecnie oscyluje ona w granicach 450 zł miesięcznie dla żołnierza TSW w stopniu szeregowego.
Gratyfikacje będą w 100% wypłacane z budżetu MON. Decyzje i rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej uszczegóławiające zasady wypłacania gratyfikacji zostaną wydane w najbliższych tygodniach.

  1. Czy służba w WOT nie będzie kolidowała ze sprawami osobistymi/służbowymi?

Założeniem istnienia WOT jest uniknięcie nakładania się takich terminów – ćwiczenia wojskowe będą się odbywać w dni wolne od pracy, a w programach ćwiczeń zostaną uwzględnione terminy świąt państwowych i kościelnych. Służba w WOT w jak najmniejszym stopniu ma zakłócać dotychczasowy tryb życia (rodzinnego i zawodowego) zainteresowanych.

Informacja Ministerstwa Obrony Narodowej

image_printDrukuj
Tagged , , , , .