Powiatowy Bieg Charytatywny „Dla Dawida”

Dawid Paszko, mieszkaniec Igrył, uczeń Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, w zeszłym roku stracił rękę w trakcie wykonywania prac polowych. Młody chłopak, aby móc normalnie funkcjonować potrzebuje protezy, której koszt wynosi około 200 tysięcy złotych.

Dlatego też Starosta Sokólski Piotr Rećko postanowił objąć patronatem Powiatowy Bieg Charytatywny „Dla Dawida”, którego celem jest pozyskanie środków finansowych na protezę ręki.

REGULAMIN
POWIATOWEGO BIEGU CHARYTATYWNEGO
„DLA DAWIDA”
pod PATRONATEM STAROSTY SOKÓLSKIEGO.
Igryły, dnia 8 kwietnia 2018 r.
I. CEL IMPREZY:
– Pozyskanie środków finansowych na protezę ręki dla Dawida Paszko, mieszkańca Igrył, ucznia Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce, który uległ wypadkowi rolniczemu;
– Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej w każdym wieku;
– Integracja środowiska lokalnego.
II. ORGANIZATOR:
– Starosta Sokólski – Piotr Rećko;
– Sołtys Igrył – Bożena Galej;
– Stowarzyszenie „Towarzystwo Ziemia Sokólska”;
z udziałem Sokólskiej Grupy Biegowej.
III. TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się dnia 8 kwietnia 2018 r. (niedziela) o godz. 11.00
w Igryłach.
2. Dokładna trasa biegu i marszu nordic walking oraz lokalizacja startu/mety została oznaczona na mapce, będącej załącznikiem do Regulaminu. (zał. 1)

IV. PROGRAM IMPREZY:
1. W ramach biegu zostaną przeprowadzone następujące zawody:

• BIEG KRÓTKI – 1800 m (godz. 11.30)
• MARSZ NORDIC WALKING – 1800 m (godz.12.00)
• BIEG GŁÓWNY – 5000 m (godz.12.30)

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w programie imprezy, o czym powiadomią niezwłocznie na stronie wydarzenia na Facebooku.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA :
1. Powiatowy Bieg Charytatywny „Dla Dawida” ma charakter otwarty. Uczestnikiem biegu może być każda osoba fizyczna bez ograniczeń wiekowych.
2. Warunkiem udziału w biegu jest zgłoszenie się do Biura Zawodów
w Igryłach, w dniu biegu, tj. 08.04.2018 r. w godz.10.00 – 11.00, dokonanie opłaty startowej, przedstawienie stosownego oświadczenia oraz złożenie podpisu na formularzu startowym.
3. Dokonanie zapisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w biegu jest złożenie w Biurze Zawodów przez zawodnika aktualnego zaświadczenia lekarskiego lub podpisanego przez niego oświadczenia o biegu na własną odpowiedzialność i braku przeciwskazań do udziału w biegu. (zał.2)
5. Uczestnicy niepełnoletni, którzy w dniu biegu nie ukończyli 18 lat, mogą brać udział w biegu za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. (zał.3)
6. Organizatorzy nie zapewniają jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu. Wskazane jest aby każdy uczestnik ubezpieczył się od NNW we własnym zakresie.
VI. OPŁATY STARTOWE:
1. Z uwagi na charytatywny charakter imprezy opłaty startowe są dowolne.
2. W Biurze Zawodów opłaty będą zbierane do specjalnie przygotowanych puszek na rzecz Dawida. Całkowity dochód z opłat zostanie przekazany na rzecz Dawida.
VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY:
1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg zgodnie z Regulaminem otrzyma unikatowy, pamiątkowy medal.
2. Z uwagi na charytatywny charakter biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja ani pomiar czasu.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego oraz stosowania się do poleceń służb porządkowych i osób zabezpieczających trasę.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.
4. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzygają organizatorzy

Kontakt:
tel: 85 711 08 11

Oświadczenie uczestnika biegu

Oświadczenie rodzica

image_printDrukuj
Tagged , .