Trwają zajęcia w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

    W ramach promocji i monitorowania projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” w tym tygodniu odwiedziliśmy uczniów Zespół Szkół w Suchowoli, kształcących się na kierunku technik handlowiec by zobaczyć, jak radzą sobie na dodatkowych zajęciach wyrównawczych z przedmiotu zawodowego „pracownia sprzedaży”.
Zajęcia prowadzi pan profesor Bolesław Budzisz, który opowiedział pokrótce jaki jest zakres przedmiotowy zajęć oraz przybliżył nam specyfikę kierunku kształcenia, w którym uczniowie doskonalą swoje umiejętności.
W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych jego etapów. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów wszystkich szkół zawodowych biorących udział w projekcie, a tym samym zapewni im możliwość dobrego startu w przyszłość.
    Panie profesorze, jakie podstawowe umiejętności powinien posiadać absolwent szkoły kształcącej w zawodzie handlowca?
Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania takich zadań zawodowych jak przyjmowanie dostaw, przygotowywanie towarów do sprzedaży oraz wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży. Oczywiście zakres wiedzy nabytej w trakcie całego okresu kształcenia jest znacznie szerszy. Jest to jedynie ogólny zarys charakterystyki dobrego handlowca stającego u progu swojej kariery zawodowej.
    Jaka jest tematyka dzisiejszych zajęć?
Zajęcia dotyczą obsługi kas fiskalnych. Uczymy się wprowadzania kodów towarów oraz ich realnej sprzedaży.
   O odczucia związane z zajęciami dodatkowymi prowadzonymi w ramach projektu zapytaliśmy ich uczestniczki.
Marlena Mańczuk:
Uczęszczam na zajęcia dodatkowe aby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie praktycznej nauki zawodu handlowca oraz przygotować się do egzaminu zawodowego. Mam nadzieję, że dzięki tym zajęciom uzyskam znacznie lepszy wynik z egzaminu. Zajęcia są bardzo fajne, bardzo mi się podobają.  Dużo się na nich dowiedziałam, ale też dużo sobie przypomniałam.
Aleksandra Jaroszewicz:
Uczymy się obsługi kasy fiskalnej, dzięki czemu możemy nabyć dodatkową wiedzę niezbędną w zawodzie. Myślę, że dzięki tym zajęciom nasze wyniki będą lepsze, tym bardziej, że niektóre pytania na testach mogą sprawić problemy. Im więcej ich jednak będziemy rozwiązywać, tym lepiej dla nas.
Przypomnijmy, że założenia projektu „Kompetentni i wykwalifikowani” realizowanego przez Powiat Sokólski ukierunkowane są na kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukację mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej.

opr. P. Białomyzy

Powiat Sokólski realizuje projekt pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF. Całkowita wartość projektu wynosi 1 006 375 zł, z czego 956 056,25 zł pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie
od 1.09.2017 r. do 30.06. 2019 r.

Wydrukuj