Informacja o wznowieniu rekrutacji do projektu Bon na szkolenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 maja 2018 r. o godzinie 8:00 zostanie wznowiona rekrutacja do projektu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1”
oraz „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.”

W oparciu o § 5 ust. 2 Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie nabór w ramach poddziałania 3.2.1 skierowany jest wyłącznie do osób, które spełniają minimum jedno z niżej wskazanych kryteriów:

  1. Osoby powyżej 50 roku życia
  2. Osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, liceum/ technikum.

 

 

Projekt współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”,
 Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki oraz Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.

Wydrukuj