Kolonie 2018

Zarząd Stowarzyszenia Towarzystwo „Ziemia Sokólska” zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w organizowanym przez nasze Stowarzyszenie wypoczynku letnim w formie kolonii w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego.

Poniżej przedstawiamy pełną informację na temat rekrutacji uczestników:
Termin turnusu: 14.08.2018 r. – 24.08.2018 r. (11 dni, 10 noclegów),
Miejsce turnusu: HOTEL KARMEL w Augustowie, ul. Zarzecze 5, 16-300 Augustów,
Całkowity koszt turnusu: 1 000 zł/osoba,
Dofinansowanie: Wypoczynek letni w formie kolonii w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika,
Cel wypoczynku: promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w tym w szczególności promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej, sportu oraz zdrowego trybu życia.
Koszt turnusu obejmuje: transport, 3-4 osobowe pokoje z łazienką, 5 posiłków dziennie, wykwalifikowaną kadrę wychowawców (kadra nauczycielska z wieloletnim doświadczeniem), zajęcia w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w tym: wycieczki turystyczno – krajoznawcze (opłata biletów, wejściówek, karnetów wstępu).
Szczegółowe warunki dotyczące rekrutacji uczestników:
– w turnusie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 10 lat (tj. na dzień rozpoczęcia turnusu tj. 14.08.2018 r. dziecko musi mieć ukończone 10 lat) do 16 lat (na dzień zakończenia turnusu tj. 24.08.2018 r. dziecko nie może mieć ukończonych 16 lat),
– co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno -rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS – wymagane aktualne zaświadczenie z właściwej placówki KRUS,
Dokumenty rekrutacyjne wymagane naborem:
– złożenie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku z podpisami rodziców/prawnych opiekunów,
– złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych własnych i dziecka który jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
– odpłatność za kolonie w wysokości 50 zł na konto Stowarzyszenia, z dopiskiem: „Odpłatność za kolonie w roku 2018” z podaniem imienia/imion i nazwiska dziecka oraz rok urodzenia dziecka, nr konta bankowego: 89 1240 5240 1111 0010 6698 3711 – załączenie dowodu wpłaty,
– przekazanie darowizny w wysokości 50 zł na konto Stowarzyszenia z dopiskiem: „Darowizna na Stowarzyszenie Towarzystwo Ziemia Sokólska” z podaniem imienia/imion i nazwiska rodzica/opiekuna prawnego dziecka, nr konta bankowego: 89 1240 5240 1111 0010 6698 3711 – załączenie dowodu wpłaty.
Organizator zapewnia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i NNW kierownika kolonii i kadry wychowawców kolonijnych.
Organizator nie pokrywa dodatkowego ubezpieczenia NNW uczestników kolonii.
Niezbędne dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania:
pod adresem: http://www.infosokolka.pl/artykul,kolonie-2018.html

w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce, pokój nr 64, II piętro.
Termin rekrutacji: 12.06.2018 r.  –  29.06.2018 r., do godz. 12.00.
Miejsce składania dokumentacji rekrutacyjnej: budynek Starostwa Powiatowego w Sokółce, pokój nr 64, II piętro.
Dane kontaktowe w sprawie rekrutacji: Łukasz Mucuś, tel. 783 583 930, e-mail: tzsokolska@gmail.com
Organizator dokona wyboru uczestników kolonii w oparciu o kompletnie złożone dokumenty rekrutacyjne. Decyduje kolejność zgłoszeń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu danego kandydata na turnus kolonijny.

Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia naboru uzupełniającego w przypadku mniejszej od zakładanej ilości kandydatów.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ilości uczestników kolonii w przypadku otrzymania niższej kwoty dofinansowania z FSUSR oraz ewentualnego odwołania turnusu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora. W powyższych przypadkach wszelkie dokonane wpłaty zostaną zwrócone na wskazane konta bankowe rodziców/opiekunów prawnych uczestników kolonii.

Wiceprezes Stowarzyszenia Towarzystwo „Ziemia Sokólska”

Michał Czaplejewicz

Oświadczenie_zgoda_1

Oświadczenie_zgoda_1

Oświadczenie_zgoda_2

Oświadczenie_zgoda_2

REGULAMIN KOLONII 2018

Zasady_poruszania_się_po_drogach_publicznych

KARTA_KWALIFIKACYJNA_UCZESTNIKA_WYPOCZYNKU_2018    

KARTA_KWALIFIKACYJNA_UCZESTNIKA_WYPOCZYNKU_2018

image_printDrukuj