Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

07.08.2018 odbyło się Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego. Zarząd podjął  uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Zalewskiemu – Dyrektorowi ZSZ w Sokółce do złożenia wnioski i realizacji Programu Operacyjnego Wiedza, Edycja, Rozwój.

Na posiedzeniu rozpatrzono wnioski:

Dyrektora SOSW w Sokółce o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby po zakończonym okresie zatrudnienia na okres jednego miesiąca.

Dyrektora ZS w Dąbrowie Białostockiej o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie na 3 miesiące po zakończeniu umowy realizowanej w ramach robót publicznych na stanowiskach: pomoc wychowawcy w internacie i asystent osoby niepełnosprawnej.

Dyrektora ZS w Dąbrowe Bi. O przyznanie środków na wynagrodzenie dla inspektora ochrony danych osobowych.

Dyrektora ZSR w Sokółce o dofinansowanie ufundowania tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły.

Na posiedzeniu Zarządu przedstawiono informację o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2018.

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

1.Upoważnienia pani Marty Tolko – Kuziuta – Dyrektora SOSW im. Janusza Korczaka w Sokółce do podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Zwiększanie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie SOSW im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” z zakresu Typu Projektu 4 Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś priorytetowa IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

2.Upoważnienia Pani Elżbiety Szomko do podpisania umowy o dofinansowanie projektu „zwiększonego dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie SOSW im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” z zakresu Typu Projektu 4 Działania 9.1Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.  Oś priorytetowa  IX Rozwój Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

  1. Ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Zarząd rozpatrzył wnioski:

Wójta Gminy Kuźnica o wsparcie finansowe „Dożynek Gminnych w Kuźnicy”,

Zarządu Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Suchowoli o dofinansowanie zakupu strojów dla chóru „Suchowolskie Nutki”,

Uks „Gladiator Sokółka” o dofinansowanie organizacji zawodów na wyciskanie sztangi p. „I Puchar Gladiatora w wyciskaniu sztangi”,

SKK Sokół z Sokółki o ufundowanie nagród XXXVII Międzynarodowego Memoriału im. Stanisława Kiprszy w Sokółce,

LKS „Dąb” Dąbrowa Białostocka o dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego,

Tatarskiego Towarzystwa Kulturalnego o dofinansowanie działalności Zespołu.

BJ Nieruchomości z Warszawy o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości położonej na Oś. Zielonym.

Wyrażenia zgody na oddanie w najem część korytarza budynku szkolnego, przez ZSR im. Mjr H. Dobrzyńskiego-Hubala w Sokółce.

Zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018.

 

Zarząd zawarł umowy z:

Gminą Szudziałowo o dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B od km 0+000 do km 2+500”,

Gminą Sokółka o dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa mostu przez rz. Kładziewo k/m Żuki w ciągu drogi powiatowej 1305B do drogi 671 – Żuki Plabanowce – Gilbowszczyzna – do dr 1303B wraz z dojazdami”,

Gminą Sokółka o dofinansowanie realizacji zadnia: „Integracja dróg powiatowych o nr 1295B i 1204B z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka poprzez ich przebudowę”.

Gmina Sokółka o dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w m. Nomiki.

Gmina Sokółka o dofinansowanie realizacji inwestycji: przebudowa drogi powiatowej nr 1267B w skład której wchodzą zadania – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267B od km 0+000 do km 0+903”  i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267B od 0+903 do km 3+453 w  m. Poniatowicze”,

Gminą Janów, Gmina Korycin i Gminą Sidra o dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów-Trofimówka – Franckowa Budowa – Wyłudki  i drogi nr 1323 B Janów – Budno – Nowinka na terenie  Gmin Janów, Korycin i sidnra w Powiecie Sokólskim”.

Wojewoda Podlaskim o udzielenie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków gwałtownych opadów deszczu w 2017r. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1247B w m/ Szuszalewo km 10+180 – 11 +280”.

Na posiedzeniu zawarto aneksy do:

Umowy zawartej w Gminą Sokółka i Gmina Kuźnica dot. Realizacji projektu – „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1264B od drogi krajowej nr 19- Kruglany – Czuprynowo i 1266B Czuprynowo-Czepiele-Klimówka -Nomiki-Zaśpicze- do drogi  Nr 1265B na terenie Gmin Sokółka i Kuźnica”.

Porozumienia zawartego z Gminą Suchowola dot. Realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim”

 

Wydrukuj