Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

21.08.2018 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego w trakcie którego podjęto uchwałę w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zarząd rozpatrzył wniosek złożony w ramach ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Sokólskiego. Na zarządzie rozpatrzono wniosek Wójta Gminy Szudziałowo o zwiększenie środków na realizację zadania drogowego Ostrówek – Pierożki. Na posiedzeniu zawarto aneks do umowy zawartej z Gmina Szudziałowo o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B od km 0+000 do km 2+500” oraz zawarto umowę z Firmą TABLA sp. Z o.o z Lublina na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

-zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018;

-zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2018-2033;

-określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej  oraz formalnych wymogów, jakimi musza odpowiadać składanie projekty w Powiecie Sokólskim,

-wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu biurowego położonego w Sokółce w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rzecz dotychczasowego najemcy;

-udzielenia dotacji na pracę konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Sokólskiego;

-zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji  przez Powiat Sokólski, na które przeznacza się środki PEFRON w roku 2018;

-tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli praz rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycielki;

-ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat, w Przedszkolu specjalnym w Sokółce;

-zmiany uchwały w sprawie zaopiniowania rozszerzenia przez SP ZOZ w Sokółce działalności o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie świadczenia w zakresie neurochirurgii poprzez utworzenie poradni neurochirurgicznej;

-zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Sokółce.

Zarząd omówił sprawy ewentualnego utworzenia drugiego oddziału w przedszkolu specjalnym i rozpatrzył wnioski Dyrektora SP ZOZ w Sokółce o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z ‘Obiady domowe i Uroczystości Rodzinne W.G.” z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo – handlowej.

Na posiedzeniu przedstawiona została informacja Dyrektora SP ZOZ w Sokółce o zawarciu umowy z Siemens Finance Sp. Z o.o. z Zarządem Województwa Podlaskiego oraz podpisaniu aneksów do umów z NFZ.

Zarząd Zatwierdził Specyfikację Istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, sprzętu do prezentacji multimedialnej, oprogramowania, symulatorów do nauki programowania i tokarek uniwersalnych z odczytem cyfrowym. Zarząd omówił sprawy współfinansowania i ufundowania nagród uczestnikom „Biebrzańskich Sianokosów” oraz rozpatrzył wnioski:

– Parafii Prawosławnej Narodzenia N.M.P. w Krynkach o wsparcie organizacji jubileuszu 150 konsekracji Cerkwii Narodzenia N.M.P. w Krynkach;

-Tomasza Tolko o ufundowanie nagród uczestnikom „Pikniku Rodzinnego w Bogusze 2018”;

-Combat Sports Academy z Dąbrowy Białostockiej o dofinansowanie udziału uczniów LO w Dąbrowie w Pucharze Europy w Taekwon-do.