Zajęcia klubowe w WTZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce zaprasza do uczestnictwa w programie „Zajęcia klubowe w WTZ”. Termin złożenia wniosku mija 28 sierpnia 2018 r.

Adresaci programu – podmioty prowadzące WTZ, zainteresowane prowadzeniem zajęć klubowych, mogą ubiegać się o ich dofinansowanie w ramach realizacji niniejszego programu. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że w odniesieniu do art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1076), z zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” mogą korzystać osoby, których dotyczy wspomniany przepis, jeżeli rozpoczęły one udział w zajęciach klubowych nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (dotyczy to osób niepełnosprawnych, które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia).

W załączeniu:

Zasady realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Wzór wniosku o przyznanie śrdoków PFRON na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Wzór umowy o realizację przez podmiot prowadzący WTZ  programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Wzór aneksu do umowy o realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Wzór sprawozdania z realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Wzór informacji o wydzielonym rachunku bankowym, na który przekazywane będą środki PFRON na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Wydrukuj
Tagged , .