Projekt pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

Projekt pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”

Od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. Powiat Sokólski realizuje projekt pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF.

W związku z realizacją przez Powiat Sokólski ww. projektu 29 sierpnia Zarząd Powiatu Sokólskiego przyjął uchwałę Nr 527/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej oraz uchwałę Nr 528/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Przyjęte uchwały aktualizują zapisy powyższych regulaminów oraz dokumentów rekrutacyjnych stanowiących podstawę do ubiegania się o formy wsparcia objęte projektem.

Zarząd Powiatu podjął jednocześnie decyzję, że we wrześniu 2018 roku ogłosi nabór na następujące formy wsparcia:

– 208 godzin zajęć dodatkowych z języka angielskiego,
– 142 godzin warsztatów tematycznych w zakresie narzędzi technologii informacyjno–komunikacyjnych (ICT),
– przeprowadzenie 210 kursów specjalistycznych, w zakresie: obsługi koparko – ładowarki, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, kurs kosmetyczny, kurs fryzjerski, kurs pilarza, specjalistyczny kurs gotowania, kurs spawacza, kurs prawa jazdy kat. B, kurs kombajnisty, kurs małej rachunkowości, kurs obsługi programów księgowych, kurs dekoratorski, kurs obsługi kas fiskalnych,
– sporządzenie dla 65 uczestników projektu Indywidualnych Planów Edukacyjno–Zawodowych,
– 98 godzin dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów ogólnokształcących,
– 99 godzin dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych,
– pomoc stypendialną – przyznanie 104 stypendiów naukowych za wyniki w nauce na okres 10 miesięcy.

Głównym celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów ww. szkół poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej.

Pełne informacje o planowanych naborach wniosków na poszczególne rodzaje wsparcia będą publikowane w serwisie internetowym Powiatu Sokólskiego oraz mediach lokalnych.

MS

Powiat Sokólski realizuje projekt pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF. Całkowita wartość projektu wynosi 1 006 375 zł, z czego 956 056,25 zł pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie  od 1.09.2017 r. do 30.06. 2019 r.

Biuro Projektu:
Starostwo Powiatowe w Sokółce
Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
pokój nr 64, tel. 85 711 08 21
fax 85 711 20 08.

Wydrukuj