Aktywny Samorząd – uwaga studenci/ uczniowie!

Przypominamy, że do dnia 10 października 2018 r. osoby niepełnosprawne, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności mogą złożyć wniosek na udzielanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej (studnia pierwszego stopnia, studnia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studnia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym/ zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

UWAGA!!! W przypadku studentów/ uczniów, którzy korzystali ze wsparcia w ramach programu  w roku 2018 wymagane jest złożenie aktualnego zaświadczenia, potwierdzającego kontynuację nauki oraz złożenie aktualnych oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych Wnioskodawcy oraz wszystkich osób wspólnie gospodarujących, których dane zostały nieprzedłożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

informacja o wysokości dofinansowania 

wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – MODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  

zaświadczenie z uczelni/ szkoły

oświadczenie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych

image_printDrukuj
Tagged , .