PCPR informacja

Informacja o kandydatach spełniających wymaganie formalne na wykonanie usługi: przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, że na ogłoszony nabór wpłynęły dwie oferty:

Pani Edyta Zalewska zamieszkała w  Grajewie,

Pan Robert Czerepok zamieszkały w Białymstoku

Informacja o wynikach naboru na kandydata, na wykonanie usługi: przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Wybrano ofertę Pani Edyty Zalewskiej  zamieszkałej w Grajewie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Edyta Zalewska jako jedyna  spełnia wymagania formalne określone  w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r., w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. z 2011, Nr 50, poz. 259). Posiada odpowiednie wykształcenie, przygotowanie merytoryczne, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie. Legitymuje się wymaganym stażem pracy  i doświadczeniem zawodowym.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

Wojciech Obiała

 

 

image_printDrukuj
Tagged .