Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Dnia 06.11.2018 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego. Zarząd przygotował projekty uchwał na najbliższą Sesję Rady Powiatu

– zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018;

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2018-2033;

– zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

– rozpatrzenia skargi na Starostę;

– zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sokólskiego;

– zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym Powiatu   Sokólskiego i zwrotu kosztów podróży służbowych ;

– w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własności Powiatu Sokólskiego.

– w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej oznaczonej nr 35/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Grodziszczany, gmina Dąbrowa Białostocka, stanowiącej własność Powiatu Sokólskiego.

– w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika SP ZPO w Krynkach.

– w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZS w Dąbrowie Białostockiej o zabezpieczenie środków na wkład własny w Pilotażowym Programie Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Zarząd postanowił złożyć wniosek do Wojewody Podlaskiego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Zarząd zatwierdził aneks do arkusza organizacji SOSW w Sokółce na rok szkolny 2018/2019.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek UKS „Mikolo” w Sokółce w sprawie zmiany kosztów realizacji zadania „ Z siatkówką po zdrowie, z siatkówką po sukces”.

Zarząd omówił sprawę organizacji Powiatowego Biegu Niepodległości 2018, który odbędzie się 16 listopada 2018r. w Sokółce.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z przystąpieniem i realizacją projektu pozakonkursowego „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiacie sokólskim (V) realizowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1. wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnych rynku – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z EFS.

Maciej Białobłocki

Referat Promocji

Wydrukuj