Warunki zamówienia na usługi społeczne (WZUS) w ramach projektu pn.:”Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

WARUNKI ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE (WZUS)

WZUS (ZMIANA)

ZAŁĄCZNIKI

Zamawiający dokonał modyfikacji i poprawek w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu Zamówienia. Dokonane zmiany skutkowały koniecznością dokonania poprawek w Załączniku nr 2 – Formularz oferty i Załączniku nr 3 – Projekt umowy

Zamawiający wyznacza nowy termin składnia ofert na 27.11.2018r.

Poprawione dokumenty tj. WZUS, Załączniki nr 1,2,3 zamieszcza z opisem ZMIANA

zalącznik nr 1 – opis przedmiotu Zamówienia (ZMIANA)

Załącznik nr 2- Formularz oferty (ZMIANA)

Załącznik nr_ 3 – Projekt umowy (ZMIANA)

Zalacznik_nr_4 do WZUS –Oświadczenie-przesłanki wykluczenia z postępowania

Zalacznik_nr_5 do WZUS- Oświadczenie-dotyczące spełnienia warunków uczestnictwa

Zalacznik_nr_6 do WZUS- Grupa kapitałowa

Zalacznik_nr_7 do WZUS-wykaz wykonywanych usług w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w postępowaniu

Zalacznik_nr_8 do WZUS- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Zalacznik_nr_9 do WZUS- wykaz wykonywanych usług do oceny ofeerty w ramach kryterium nr 2

Zalacznik_nr_10 do WZUS- Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

załącznik nr 11 do WZUS-załącznik do projektu umowy

image_printDrukuj
Tagged , .