Pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu VI kadencji Rady Powiatu Sokólskiego

Podczas pierwszego posiedzenia Zarządu w rozpoczynającej się VI kadencji Rady Powiatu Sokólskiego, jego członkowie mieli bardzo dużo pracy. Porządek posiedzenia zawierał aż 29 punktów. Omawianie poszczególnych spraw przesunęło się z godziny 12:00 na 14:00 ponieważ poprzedziło je spotkanie z dyrekcją SP ZOZ w Sokółce i przedstawicielami personelu niemedycznego. Celem spotkania było omówienie sytuacji płacowej tej grupy zawodowej oraz dysproporcji zachodzących w wynagrodzeniach pomiędzy innymi zawodami medycznymi.
Po zakończeniu spotkania Zarząd Powiatu Sokólskiego przystąpił do pracy nad poszczególnymi punktami. Przedstawiono informacje z zapytania ofertowego na dostawę samochodu do przewozu 9 osób. Następnie podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu, a z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do oceny dokumentacji rekrutacyjnej i ustalenia list rankingowych dla poszczególnych form wsparcia w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Os priorytetowa III Kompetencja i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF. Następnie podjęto uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu Projektowego Powiatu Sokólskiego na rzecz realizacji Projektu zintegrowanego pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zintegrowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2”. Podjęto także uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018. Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Jerzego Białomyzego – Członka Zarządu Powiatu Sokólskiego do wykonywania czynności związanych z realizacją „ Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Kolejna podjęta uchwała dotyczyła upoważnienia Alicji Rysiejko – p.o. Dyrektora PCPR w Sokółce do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu. Podjęto trzy uchwały w sprawie upoważnienia trzech osób do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu zintegrowanego w ramach konkursu nr: RPPD.03.02.1_03.02.02-IP.01-20-002/16 w ramach Osi Projektowej III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.2Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki i Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych współfinansowanego z EFS. Podczas obrad Zarządu wskazano osoby do podpisania wniosku do LGD “Szlak Tatarski” o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 “Życie daje radość”. Osoby wskazane to Starosta Sokólski Piotr Rećko i Członek Zarządu – Jerzy Białomyzy. Te same osoby wskazano do podpisania umowy z Wojewodą Podlaskim oraz Oświadczenia o kwalifikowalności VAT w związku z realizacja projektu “Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii”. Podpisano również oświadczenie o zabezpieczeniu w budżecie Powiatu na rok 2018 środków w wysokości 365 900 zł na realizację tego zadania. Zatwierdzono aneks do arkusza organizacji PPP w Dąbrowie Białostockiej na rok szkolny 2018/2019. Zarząd przygotował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sokólskiego w roku 2019, który zgodnie z ustawą – Prawo farmaceutyczne, zostanie przesłany burmistrzom i wójtom gmin z terenu powiatu sokólskiego oraz samorządowi aptekarskiemu w celu zaopiniowania. Po uzyskaniu opinii Zarząd przedłoży ww. projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu. Anna Aniśkiewicz – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych przedstawiła wniosek Dyrektora SP ZOZ w Sokółce o przygotowanie umowy i przekazanie dotacji w wysokości 150 000 zł na częściową realizację projektu nadbudowy/rozbudowy/przebudowy Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dyrektor poinformował, że w budżecie Gminy Sokółka na rok 2018 została zaplanowana dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na częściową realizację tego projektu.W związku z powyższym Zarząd zawrze umowę z Gminą Sokółka w sprawie przekazania dotacji przez Gminą na częściową realizację projektu nadbudowy/rozbudowy/przebudowy Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Umowę w imieniu Zarządu podpisze Starosta Sokólski Piotr Rećko i Członek Zarządu Jerzy Białomyzy. Podczas posiedzenia dokonano analizy sprawozdań z wykonania planu przychodów i kosztów: SP ZOZ w Sokółce, SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej i SP ZPO w Krynkach za III kwartał 2018 r. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Dyrektora PZD w Sokółce o ujęcie do budżetu na rok 2018 zmian dotyczących finansowania zadania: “Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów-Trofimówka-Franckowa Buda-Wyłudki i drogi nr 1323B Janów-Budno-Nowinka na terenie gmin: Janów, Korycin i Sidra w powiecie sokólskim”. Sporządzono aneks do umowy zawartej z Gminą Suchowola na realizację zadania “Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1341B i 1343B na odcinku Chmielniki-Chmielówka – Etap I.

Patrycja A. Zalewska

image_printDrukuj