Nowe podręczniki wspomogą prowadzenie zajęć dodatkowych i wyrównawczych w ramach projektu „Kompetentni i wykwalifikowani”

Od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. Powiat Sokólski realizuje projekt pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF.
W ramach realizacji projektu od grudnia br. do maja 2019 r., w szkołach realizujących projekt przeprowadzonych zostanie:
– 208 godzin zajęć dodatkowych z języka angielskiego,
– 142 godziny warsztatów tematycznych w zakresie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
– 65 Indywidualnych Planów Edukacyjno-Zawodowych,
– 98 godzin dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów ogólnokształcących,
– 99 godzin dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych.
Aby proces podnoszenia kompetencji i kwalifikacji przez uczniów biorących udział w ww. formach wsparcia był trwały i pełny, Powiat Sokólski zakupił blisko 300 podręczników z języka angielskiego, przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, które odpowiadają programowi nauczania w poszczególnych placówkach, dają możliwość szerszego poznania zagadnień z poszczególnych przedmiotów oraz wspomogą proces nauczania uczestników zajęć. Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu otrzymają również niezbędne zestawy materiałów szkoleniowych mające ułatwić im udział w zajęciach.
Projektem „Kompetentni i wykwalifikowani” objęte zostały szkoły i placówki systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski, prowadzące kształcenie zawodowe, tj. Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce, Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, Zespół Szkół w Suchowoli oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce.
Głównym celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów ww. szkół poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej.
Pełne informacje o działaniach projektowych są publikowane w serwisie internetowym Powiatu Sokólskiego pod adresem http://sokolka-powiat.pl/projekty/kompetentni-i-wykwalifikowani/ oraz mediach lokalnych.

MS

Powiat Sokólski realizuje projekt pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF. Całkowita wartość projektu wynosi 1 006 375 zł, z czego 956 056,25 zł pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie  od 1.09.2017 r. do 30.06. 2019 r.

Biuro Projektu:
Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
pokój nr 64, tel. 85 711 08 21
fax 85 711 20 08.

image_printDrukuj