Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Kolejny pracownik ślubował uroczyście w obecności między innymi Starosty Sokólskiego Piotra Rećko i Sekretarz Powiatu Katarzyny Nowak, że „na zajmowanym stanowisku będzie służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mu zadania”, po czym został przyjęty w poczet urzędników Starostwa Powiatowego w Sokółce. Tak rozpoczęło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego. Przed obradami, gabinet Starosty Sokólskiego odwiedziła grupa młodych wolontariuszy z sokólskich szkół, którzy uczestniczą w Zbiórce Mikołajkowej „Sto Mikołajów na 100-lecie Niepodległości zbiera na stypendia”. Pieniądze „z puszek” będą przekazane na stypendia dla niezamożnych uczniów z Gminy Sokółka. Podczas obrad Zarządu ustalono przedmioty działania: Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Ochrony zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej. Wyznaczono także przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Zawarto umowę z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii” ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz umowę z SP ZOZ w Sokółce na przekazanie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania. Pozytywnie rozpatrzono wniosek SOSW w Sokółce o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika administracji oraz wniosek ZS w Sokółce o dofinansowanie II Powiatowego Konkursu Językowego Master of Words. Podczas posiedzenia Zarządu zawarto umowę z Gminą Sidra o dofinansowanie zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1339B Janów – Trofimówka – Franckowa Buda – Wyłudki i drogi nr 1323B Janów – Budno – Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim”. To tylko część spraw, nad którymi pochylili się Członkowie
Zarządu Powiatu Sokólskiego w ostatni czwartek.

Wydrukuj