Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce otrzymał nagrodę główną w konkursie zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

We wrześniu 2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce przystąpił do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pt. „Kwalifikacje drogą do zatrudnienia – dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w woj. podlaskim, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących na wsi”.

Działania Urzędu zostały docenione, Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce otrzymał nagrodę główną w konkursie. Wręczenie nagród odbyło się dnia 19 grudnia 2018r. podczas spotkania w ramach „Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim” zorganizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Konkurs skierowany był do powiatowych urzędów pracy z województwa podlaskiego. Celem konkursu było pokazanie dobrych praktyk w zakresie wsparcia osób bezrobotnych na rynku pracy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych służącego podjęciu zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi oraz promocja kształcenia ustawicznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce w ramach dobrej praktyki przedstawił program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi pn. „Nowa droga” realizowany ze środków rezerwy MRPiPS 2017 oraz Funduszu Pracy. Formularz aplikacyjny zgłoszonej inicjatywy zawierał szczegółowy opis przedsięwzięcia, w tym sposób rekrutacji, zastosowane działania i instrumenty wsparcia oraz metody pracy, współpracę z partnerami rynku pracy zaangażowanymi w realizację przedsięwzięcia oraz efekty realizacji inicjatywy.

Efektywna realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do przeprowadzenia drugiej edycji programu pn. „Nowa droga (II)”.

Realizacja konkursowej inicjatywy niewątpliwie umocniła wizerunek Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce jako godnego partnera do współpracy.

Edyta Wilkiel
Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
Wydrukuj