Posiedzenie Zarządu Powiatu

10 stycznia w trakcie posiedzenia Zarządu Powiatu Sokólskiego przyjęto wniosek o zwołanie sesji z następującymi projektami uchwał w sprawie:

Przystąpienia do Związku Powiatów Polskich;

Zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Publicznych; Zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

Zmiany statutu SP ZPO w Krynkach;

Zatwierdzenia planu kontroli Komisji rewizyjnej Rady Powiatu Sokólskiego na rok 2019;

Zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019.

Zarząd zatwierdził rozliczenia dotacji za rok 2018 otrzymanych i przekazanych z budżetu Powiatu Sokólskiego oraz rozliczenia dotacji przekazanych w 2018 r. na działalność WTZ w Sokółce w Dąbrowie Biał. Zarząd podjął uchwały m.in. w sprawie:

Upoważnienia Dyrektorów jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu;

Upoważnienia do wykonywania czynności związanych z przystąpieniem i realizacją proj. pozakonkursowego pn. „Klucz do zmian (V)” realizowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy;

Złożenia rozliczenia środków otrzymanych od Burmistrza Suchowoli na realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów kl. II i III LO im. Ks. Jerzego Popiełuszki w ZS w Suchowoli.

W takcie posiedzenia zapoznano się z pismem Dyrektora SP ZOZ w Sokółce dotyczącym zakupu samochodu do przewozu pacjentów dializowanych i  przyjęto rozliczenia dotacji celowej przekazanej dla SP ZOZ w Sokółce na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii”.

Zatwierdzono również  rozliczenia z wykorzystania środków finansowych przekazanych w ramach dotacji dla:

Klubu Jeździeckiego Popławce na realizację zdania publicznego pn. „Jeździectwo dla wszystkich”, LKS „Dąb” w Dąbrowie Biał. na realizację zadania pn. „Piłka nożna jako forma miłego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Sokólskiego”,

UKS „Sudovia” w Szudziałowie na realizację zadania pn. „Wychowanie przez sport – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu sokólskiego”,

KS „Sokół 1946 Sokółka” na realizację zadania pn. „Osiągnąć sukces w duchu sportowej realizacji – edycja”.

Zarząd rozpatrzył wnioski o zwolnienie z opłat za wynajem hali sportowej przy ul. Mickiewicza 11 w Sokółce:

Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”, UKS Mikolo w Sokółce, UKS „Gladiator Sokółka”,

SKK „Sokół” w Sokół, Placówki SG w Kuźnicy, Komendy PP w Sokółce,

Dyrektora ZS w Dąbrowie Biał. o ufundowanie nagród uczestnikom konkursów organizowanych w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i zakończania obchodów „Roku Generała Nikodema Sulika”.

 

image_printDrukuj